رابطۀ هوش‌اخلاقی با ابعاد اعتمادآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی قم

نویسندگان

1 استادیار و دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم‌تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.

2 گروه علوم‌تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطۀ هوش‌اخلاقی با ابعاد
اعتمادآفرینی مدیران و روش آن ازنظر هدف‌های کاربردی و به‌لحاظ شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها،
توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعۀ ‌آماری این پژوهش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
قم و نمونۀ آماری 84 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان، به‌شیوۀ تصادفی ساده
انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسش‌نامۀ استاندارد هوش‌ اخلاقی لینک و
کیل با چهار مؤلفۀ درستکاری، مسئولیت‌پذیری ،گذشت و دلسوزی، با پایایی 86/0 و پرسش‌نامۀ
اعتمادآفرینی (اسماعیلی و همکاران) با ابعاد اعتماد راسخ، اعتماد مبتنی‌بر صداقت،
اعتماد فراگیر، اعتماد پایدار و اعتماد متقابل با پایایی 82/ 0 بر اساس آلفای
کرانباخ بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بر اساس روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در حد
آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون و
T برای معنی‌داری رابطۀ دو متغیر نشان داد: 1.
بین هوش ‌اخلاقی و اعتمادآفرینی مدیران دانشگاه در سطح 0.99 رابطۀ مثبت و معنی‌داری
وجود دارد؛ 2. بین هوش‌ اخلاقی و اعتماد راسخ، اعتماد مبتنی‌بر صداقت، اعتماد
فراگیر، اعتماد پایدار و اعتماد متقابل رابطۀ مثبت و معنی‌داری در سطح اطمینان
99/0 وجود دارد. برخورداری مدیران دانشگاه‌ها از هوش‌ اخلاقی، زمینه‌‌ساز
اعتمادآفرینی و موجب
بهبودمزیترقابتیواطمینانخاطردر
افزایش رضایت و درنتیجه ماندگاری بیشتر و افزایش کارایی می‌شود

کلیدواژه‌ها


1. آراسته، حمیدرضا و دیگران؛ «بررسی هوش‌ اخلاقی دانشجویان»؛ فصلنامۀ راهبرد فرهنگ، شمارۀ 10 و 11 (1389)، ص201-214.##2. اسماعیلی طرزی، زهرا و دیگران؛ «رابطۀ هوش‌ اخلاقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هشتم، شمارۀ 1 (1392)، ص70-84.
3. بهرامی، محمدامین و دیگران؛ «سطح هوش‌ اخلاقی اعضای هیأت‌علمی و کارکنان دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدصدوقی یزد»؛ مجلۀ ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دورۀ پنجم، شمارۀ ٦ (1391)، ص76-88. ##4. حسن‌پور، اکبر و نازیلا نیاکان، «سرمایۀ اجتماعی و جنسیت در محیط کار»؛ ماهنامۀ تدبیر، شمارۀ 183 (1386)، ص42. ##5. دانایی‌فرد، حسن و دیگران؛ «ارتقاء اعتماد درون‌سازمانی در بخش دولتی و              بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران»؛ مجلۀ پژوهش‌های مدیریت؛ سال دوم، شماره 4 ( 1388)، ص60. ##6. زارع محمدآبادی، حسین و دیگران؛ «بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها»؛ فصلنامۀ مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال سوم، شمارۀ 10 (1388)، ص105-126. ##7. زراعت، عباس؛ «راه‌های اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها»؛ فصلنامۀ دانشگاه اسلامی، شمارۀ 1 (1376)، ص51-64. ##8. عبدالباقی، عبدالمجید و محمدرضا دلوی؛ «اعتماد کلید ثروت‌های نامرئی»؛ ماهنامۀ تدبیر، شمارۀ 190 (1386)، ص27. ##9. فضل‌الهی قمشی، سیف‌اله و منصوره ملکی توانا؛ «بررسی رابطۀ بین ابعاد هوش‌ اخلاقی با اعتمادآفرینی مدیران دانشگاه»؛ مجموعه مقالات نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، مؤسسۀ اندیشه‌سازان مرودشت، آذرماه1393. ##10. فریدونی، محمد و دیگران؛ بررسی رابطۀ بین سطح هوش ‌اخلاقی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه ارومیه»؛ مجلۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی ارومیه، دورۀ یازدهم، شمارۀ 11 (1392)، پی‌درپی 52، ص854-862. ##11. قراملکی، احد فرامرز؛ درآمدی براخلاق حرفه‌ای؛ چ2، بی‌جا: انتشارات سرآمد، ص103، 1388. ##12. کاشانی، مجید؛ «تحلیل راهکارهای مصوّب آموزش‌عالی برای تحقق فضای اسلامی دانشگاه‌ها»؛ فصلنامۀ دانشگاه اسلامی، شمارۀ 26 و 25 (1384)، ص13-46. ##13. کووی، استفن؛ سرعت اعتماد؛ آنچه همه‌چیز را دگرگون می‌کند؛ ترجمۀ رضوان صدقی‌نژاد؛ چ1، بی‌جا: انتشارات علم، 1388. ##14. مختاری‌پور، مرضیه و سیدعلی سیادت؛ «مدیریت با هوش‌ اخلاقی»؛ ماهنامۀ تدبیر، شمارۀ 205 ( 1388)، ص31-32. ##15. هس، مر ا.ت؛ اخلاق در مدیریت؛ ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1382. ##16. ولیخانی، ماشاله و دیگران؛ بررسی میزان هوش‌ اخلاقی مدیران و تأثیر آن بر سرمایۀ اجتماعی سازمان (مطالعۀ موردی: مدیران بانک‌های دولتی شهر اصفهان)»؛ فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، سال ششم، شمارۀ 18 (1391)، ص171- 198. ##17. Lennick,D., & Kiel. (2005). moral intelligence the keyto enhancing business Performance and leader shipsuccess. Wharton school publishing an imprint of Pearson education p7-5, -18-17, 23, 29, and 45. ##18. Thorhauer, Y. & Blachfellner, S., (2009). “BusinessIntelligence Meets Mossral Intelligence". InternationalReview of Information Ethics. 1 (2), P. 1. ##19. Osborn, N., (2011). “Moral Intelligence”. TeamInternational, 11107 Wurzbach Road. Suite 102. SanAntonio. P.20 www.teaminternational.net. ##20. DI Norcia, v, PhD, (2010). Moral intelligence and thesocial brain Ethics and Sustainability ConsultantLecturer in Classics, Georgian College, BarrieLecturer in Sustainability, Ryerson University, Toronto 294 Cundles Rd West Barrie, Ontario, Canada L4Np: 16. ##21. Coles, R. (1997). the moral intelligence of children: How to raise a moral Child. New York: NAL/Dutton##22. Rodney., H. clarken, (2010). Moral intelligence, Northern Michigan University education, paper presented at the annual meeting of the, school of American Educational research Association, Denver, co, April 30-May4, and p: 1, 5, and 6-14-15-Batstone. ##23. McGregor, L.T., (2010). “Consumer MoralLeadership” Mount Saint Vincent University. Canada. PP. 3-8.
24. Waskitho1, N.T., Arif, S.S., Maksum, M. & Susanto, S., (2010). “Study on Amortization in IrrigationTechnology System, Proceedings of the Third International Conference on، Mathematics andNatural Sciences, P. 292. ##25. Borba, M, (2001). The step-by-step plan to building moral Intelligence. Available from; URL; www.parentingbookmark. com/Pages/7virtues.htm. ##26. Hoy, W.Kand C.J. Tarter, (2004). Organizational justice in schools: No Justice without trust. Int. J. Educ. Manage., 18: 250-259. ##27. Lewicki, R. J., McAllister, D. J., 7 Bies, R. J. (1998). Trust and distrust: New Relationships and realities. The Academy of management Review, vol. 23 No.3, pp.428-459. ##28. Galford, R. And A. Drapeau, (2007). The Trusted Leader; Available at: www.quickmba.com. Proposal of Management; Vol. 18, No. A, pp. 250-259. ##29. Xianming, Xiang.(2006). Academic Management and Administration System Reform in Higher Education Institutions.Journal of Frontiers of Education in chine,Vol 1, No1,pp10-78.