رابطۀ‌ ساده و چندگانۀ‌ ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان با بخشایش (بر اساس مطالعات انجام‌شده دربارۀ‌ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی)

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

3 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی رابطۀ‌ ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان دانشجویان با «بخشایش» است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، تحقیق حاضر به شیوۀ‌ تحقیقات توصیفی از نوع توصیفی همبستگی اجرا شده است. جامعۀ‌ آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه محقق اردبیلی را دربر می‌گیرد. نمونۀ‌ آماری پژوهش شامل 161دانشجوی این دانشگاه بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ‌ سلامت روان گلدبرگ (1972)، پرسشنامۀ‌ ویژگی‌های شخصیتی NEO و پرسشنامۀ‌ بخشایش در خانواده استفاده شد. پس از ثبت داده‌ها در نرم‌افزار19 Spss.، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میان ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی، توافق، گشودگی و باوجدان بودن) و بخشایش.با 99درصد اطمینان.رابطۀ‌ مثبت و مؤثری شکل می‌گیرد؛ اما ویژگی‌های شخصیتی (روان‌رنجوری) با بخشایش پیوندی ندارند. همچنین، نتایج نشان داد  سلامت روان با بخشایش رابطۀ‌ مثبتی دارد. تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان، بخشایش دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن مجید؛ ترجمۀ‌ مهدی الهی قمشه‌ای. ##2.  چاوشی آقایانی، اکبر  و دیگران (1387)؛ «بررسى رابطۀ نماز با جهت‌گیرى مذهبى و سلامت روان»؛ مجلۀ‌ علوم رفتاری؛ دورۀ‌ 2، ش (2)، ص 149 تا 156. ##3.     خانجانی، زینب و سعیده اکبری (1390)؛ «رابطۀ‌ ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان و اعتیاد به اینترنت»؛ یافته‌های نو در روانشناسی؛ 6 (19)، ص 113 تا 127.
4. خالق‌خواه، علی و محمدمهدی بابایی‌منقاری (1393)؛ «رابطۀ‌ سبک دلبستگی و هوش معنوی با نگرش دینی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل در سال 1393»؛ مجلۀ‌ دین و سلامت؛ 2 (2)، ص 1 تا 9. ##5.  غرایی، بنفشه و دیگران (1387)؛ «بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بیرونی در شهر کاشان»؛ فصلنامۀ‌ روانشناسی دانشگاه تبریز؛ سال سوم، ش10، ص 65 تا 88. ##6.     کریمی، سمیه و دیگران (1392)؛ «عدم مقایسۀ‌ بخشودگی و سلامت روان در زوجین عادی و در شُرف طلاق»؛ مجلۀ‌ تحقیقات علوم رفتاری؛ 11 (4)، ص 252 تا260. ##7. مرویچالمه، رضا (1390)؛ «نقش واسطه‌ای بخشایش در رابطۀ‌ ویژگی‌های                شخصیتی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان»؛ فصلنامۀ‌ روش‌ها و مدل‌های روانشناختی؛ 2 ش(6)، ص 1 تا 16. ##7.       Ansari H, Bahrami L, Akbarzade L, Bakhasani Nm. Assessment Of General Health And Some Related Factors Amongstudents Of Zahedan University Of Medical Sciences In 2007. Zahedan J Res Med Sci (Tabib-E-Shargh2008;9(4):304-295. In  Persian. ##8. Baskin, Thomas, Enright, Robert, 2004, Intervention Studies On Forgiveness: A Meta- Analysis. Journal Of Counseling & Development,(82), 90-79. ##9. Brown, R. P., & Phillips, A,. 2005, Letting Bygones Be Bygones: Further Evidence For The Validity Of The Tendency To Forgive Scale. Personality And Individualdifferences,38,638-627. ##10.   Lawler-Row, K. A., Younger, J. W., Piferi, R. L., & Jones, W. H, 2006, The Role Of Adult Attachment Style In Forgiveness Following An Interpersonal Offense. Journal Of Counseling And Development, 84,493-502. ##11.   Mccrae, R. R & Costa, P. T, 1987, Validation Of The Five- Factor Model Of Personality Across Instruments And Observation, Journal Of Personality Andsocial Psychology,52,90-81. ##12.     Mccullough, M.C., & Worthington, E.L, 1995, Promoting Forgiveness: A Comparisonof Two Brief Psychoeducational Groups With Waiting List Control. Counseling And Values,40,55-68. ##13.       Mauger, P. A., Perry, J. E., Freeman, T., Grove, D. C., Mcbride, A. G., & Mckinney, K. E, 1992, The Measurement Of Forgiveness: Preliminary Research. Journal Of Psychology And Christianity, 11, 170-180. ##14. Maltby, J., Macaskill, A., & Gillett, 2007, The Cognitive Nature Of Forgiveness: Using Cognitive Strategies Of Primary Appraisal And Coping To Describe The Process Of  Forgiving. Journal Of Clinical Psychology, 63, 555-566. ##15.     Maltby, J., Day, L., & Barber, L, 2004, Forgiveness And Mental Health Variables: Interpreting The Relationship Using An Adaptational-Continuum Model Of Personality And Coping. Personality And Individual Differences, 37,1641-1629.
16. Mccullough, M.C., & Worthington, E.L, 1995, Promoting Forgiveness: A Comparison Of Two Brief Psychoeducational Groups With Waiting List Control. Counseling And Values, 40, 55– 68. ##17.    Rye, M. S., And Pargament,K,. I, 2002, Forgiveness And Romantic Relationships In College: Can It Heal The Wounded Heart?, Journal Of Clinical Psychology, 58(4):419–441. ##18. Walker, D. F., & Gorsuch, R. L, 2002, Forgiveness Within The Big Five Personality Model. Personality And Individual Differences, 32, 1127–1138. ##19.  World Health Organization, 2000, Health Systems: Improving Performance. Geneva: Who, The World Health Report.
20. Pollard, M., Anderson, A.,  Anderson, T., Jennings, G, 1998, The Development Of A Family Forgiveness Scale. Journal Of Family Therapy, 20: 95–109. ##21.          Young, K. S. & Rodgers, R. C, 1998, Internet Addiction: Personality Traits Associated With Its Development. Eastern Psychological Association. ##