تأمّلی در حقیقت جملات اخلاقی؛ دیدگاه آیة‏الله مصباح یزدی و نقد آن

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

چکیده

آیة‏الله مصباح یزدی حقیقت جمله‏های اخلاقی را حقیقت اخباری محض می‏داند که از روابط علّی و معلولی میان فعل و نتیجه حکایت دارند. از نظر ایشان، مطلوبیت و انگیزش موجود در اخلاق، در مفاد حقیقی جملات اخلاقی راهی ندارد و فقط به دلالت التزامی، ضمیمۀ اخلاق گردیده است. ریشۀ این انگیزشِ ضمیمه‏ای نیز میل و علاقۀ هر فرد به ذات و کمال خود است. این منسلخ شدن اخلاق از بُعد انگیزشی و توصیه‏ای و سوق دادن آن به رابطۀ فعل و نتیجه، یکی از محورهای انتقاد به این نظریه بوده است. برخی از طرفداران نظریۀ استاد مصباح در مقام دفاع از آن، کوشیده‌اند بُعد انگیزشی را در ماهیت اخلاق داخل کنند و اخلاق را در حالی که در رابطۀ فعل و نتیجه ریشه دارد، ناظر به رابطۀ میان فاعل و فعل هم بدانند و بر این اساس، حیثیتی انگیزشی و انشائی نیز به اخلاق بدهند؛ اما این دفاعیه اوّلاً بدان دلیل که محدودۀ خود را باید و نباید اخلاقی قرار می‏دهد و پیشنهادی برای خوب و بد اخلاقی ارائه نمی‏دهد، دفاعیه‏ای کامل نیست و ثانیاً بدان دلیل که برای اخلاق بُعد انگیزشی و ارزشیِ مستقل از میل و خواستۀ نفس را می‏پذیرد، نمی‏تواند به‌منزلۀ‌ دفاعیه تلقی شود و با نظریۀ استاد مصباح، تمایزی اساسی پیدا می‏کند.

کلیدواژه‌ها


1.       لاریجانی، محمدصادق، بی‌تا؛ جزوۀ فلسفۀ
اخلاق؛ قم: مؤسسۀ امام صادق 7، (موجود در کتابخانۀ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).##2.  مبینی، محمدعلی (1395)؛
«مفهوم ضرورت در نظریۀ اخلاقی آیة‌الله مصباح یزدی»؛ نقد و نظر، ش 84، ص 4 تا 25. ##3.        مصباح یزدی، محمدتقی (1364)؛ آموزش فلسفه؛
تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. ##4.  __________ (1373)؛ دروس فلسفۀ اخلاق؛ تهران:
انتشارات اطلاعات. ##5.    معلّمی، حسن (1388)؛ «ضرورت بالقیاس و بالغیر
مفاد بایدهای اخلاقی»؛ قبسات، سال چهاردهم، ش 53، ص 139 تا 156. ##6.        Ayer, A. J. (1946); Language,
Truth And Logic; New York: Dover Publications. ##7. Smith Michael (1994); The Moral Problem; Oxford:
Blackwell