اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای، فرهنگ سازمانی، مدرّسان، حسابداری.

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شرق

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای بر
فرهنگ سازمانی مدرّسان حسابداری است. اخلاق موضوع مهمی است که وجود آن در تمام
حرفه‌‌‌‌‌ها و مشاغل ضروری است. فرهنگ سازمانی نیز یکی از عوامل مهم در پیشرفت یا
شکست سازمان‌‌‌‌‌هاست. از آن‌جا که اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای نتیجۀ‌ فرهنگ سازمانی اعضای
سازمان است، در این پژوهش تأثیر اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای بر فرهنگ سازمانی بررسی شد.
مطالعۀ‌ پیش‌‌‌‌‌رو از نوع پیمایشی-کاربردی است. داده‌های پژوهش با توزیع پرسشنامه
و نمونه‌‌‌‌‌گیری تصادفی، به شیوۀ‌ مجازی و حضوری، از 99مدرّس دانشگاهی در رشتۀ‌
حسابداری گردآوری شد. برای تحلیل نتایج در قالب یک فرضیۀ‌ اصلی و شش فرضیۀ‌ فرعی،
آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم‌‌‌‌‌افزار
SPSS (نسخۀ‌ 22) انجام شد. یافته‌‌‌‌‌ها نشان داد اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای بر
فرهنگ سازمانی اثرگذار است. همچنین آشکار ساخت، عوامل نتیجه‌‌‌‌‌گرایی، مردم‌‌‌‌‌گرایی
و گروه‌‌‌‌‌گرایی از اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای تأثیر می‌گیرند؛ اما عوامل نوآوری، خطر‌‌‌‌‌پذیری
و ثبات، از اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای تأثیر نمی‌‌‌‌‌پذیرند. درنتیجه، برای افزایش سطح
فرهنگ و کارایی سازمانی، توجه به اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای ضروری است.

کلیدواژه‌ها


  1. حسینیان، سیمین (1388)؛ اخلاق در مشاوره و روانشناسی (مبانی و اصول)؛ تهران: کمال تربیت.##دازه، نوشین و منصور گرکز (1394)؛ «رابطۀ بین استدلال اخلاقی، طرز تفکر،  نیّت و تمایل اخلاقی حسابداران رسمی»؛ مجلۀ‌ اخلاق در علوم و فناوری، ش 1، س 10، ص 115 تا 140. ##رابینز، استیفن (1381)؛ رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌‌‌‌‌ها و کاربردها؛ ترجمۀ‌ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی؛ چ2، تهران: دفتر پژوهش‌‌‌‌‌های فرهنگی. ##رجب‌‌‌‌‌دری، حسین، اعظم روستا‌‌‌‌‌میمندی و زیبا آسوده (1395)؛ «بررسی پایبندی دانشجویان کارشناسی حسابداری به اخلاق حرفه‌ای»؛ فصلنامۀ‌ اخلاق، دورۀ‌ 2، ش 21، ص 265 تا 292. ##رحیمی، حمید و راضیه آقابابایی (1392)؛ «رابطۀ‌ فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان»؛ مجلۀ‌ راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،دورۀ‌ 6، ش 2، ص 62 تا 67. ##رضایی‌‌‌‌‌منش، بهروز و ابوالحسن فقیهی (1384)؛ «اخلاق اداری»؛ فصلنامۀ‌ مطالعات مدیریت، ش 47، ص 25 تا50. ##زارعی‌‌‌‌‌متین، حسن، سید محمد مقیمی و هادی غفوریان‌‌‌‌‌یاورپناه (1392)؛ «تحلیل رابطۀ‌ فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی»؛ مجلۀ‌ مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ 11، ش 4، ص 5 تا 31. ##صالحی، شایسته و دیگران (1382)؛ «بررسی تجارب دانشجویان از برنامۀ‌ درسی مستتر  در دانشکدۀ‌ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، مجلۀ‌ پژوهش در پزشکی، سال ٢٧، ش ٣، ص ۲۱۷ تا ۲۲۳.##عمید، حسن (1371)؛ فرهنگ فارسی؛ چ2، تهران: امیرکبیر. ##کمیتۀ فنی سازمان حسابرسی (1385)؛ آیین رفتار حرفه‌ای؛ تهران:                       ﺳﺎزﻣﺎن حسابرسی. ##مدرّس، احمد و افسانه رفیعی (1387)؛ «بررسی دیدگاه عمومی دربارۀ‌ رعایت آیین رفتار حرفه‌‌‌‌‌ای توسط حسابرسان و ضمانت اجرایی آن در ایران»؛ مجلۀ‌ دانش حسابرسی، ش 25 و 26، ص 4 تا 20. ##مشبکی، اصغر (1379)؛ مدیریت رفتار سازمانی، تحلیل کاربردی، ارزش از رفتار انسانی؛ چ2، تهران: ترمه. ##مهدوی، غلامحسین و عبدالحمید هوشمند (1392)؛ «بررسی تأثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر رفتار حسابرس»؛ مجلۀ‌ دانش حسابرسی، س 13، ش 51، ص 107تا 126. ##مؤمنی، منصور و علی فعال‌قیومی (1389)؛ تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS؛ چ2، تهران: کتاب نو. ##نیکومرام، هاشم و دیگران (1393)؛ «ارزیابی تأثیر اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای حسابداران مدیریت بر ویژگی‌‌‌‌‌های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی- فازی)»؛ فصلنامۀ‌ حسابداری مدیریت، س7، ش20، ص 49 تا 66. ##هس‌مر، ال. تی. (1377)؛ اخلاق در مدیریت؛ ترجمۀ‌ سید محمد اعرابی و داود ایزدی؛ تهران: دفتر پژوهش‌‌‌‌‌های فرهنگی. ##هوشنگی، محسن و دیگران (1394)؛ «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی استان قزوین)»؛ مجلۀ‌ مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ‌ 13، ش 3، ص 739 تا 762. ##Abbaszadeh M. M.Moinizadeh (2012); "Cross-cultural Study of Accounting Students Perception of Accounting Ethics in Iran and United Kingdom"; African Journal of Business Management, Vol.5(8), pp 3354-3360. ##Akwasi A. (2004); "The relationship between organizational ethical culture and the ethical behavior of employees: A study of accounting and finance professionals in the insurance industry of United States", J Bus Econ Res, , 2(9): 55-72.
  2. Armstrong, M. B., Ketz, J. E., & Owsen, D. (2003); "Ethics education in accounting: Moving toward ethicalmotivation and ethical behavior"; Journal of Accounting Education, 21(1),1. ##Bennett J. (2006); A study of the effectiveness of a diverse workforce within nonprofit organizations serving older adults: An analysis of the impact of leadership styles and organizational culture [dissertation]; Minnesota: Capella University. ##Brackner J (1992); "Issuse of management accounting"; Journal of managerial accounting.
  3. Braxton J, Proper EM, Bayer AE. (2011); Professors behaving badly: faculty misconduct in graduate education; Baltimore: Johns Hopkins University Press. ##Burchell, Brendan , and Armstrong Tumawu, Koudjoe Dickson (2014); "Employee Motivation and Work Ethic in the State and Private sector in Ghana: A Survey of Teaching and Banking Professions"; Online Journal of African Affairs, Volume 3, Issue 4, pp. 55-62##Cadozier V.  (2002); The moral profession: A study of moral development and professional ethics of faculty; Texas: University of Texas. ##Douglas, P., Davison, R., and B. Schwartz (2001). "The Effect of Organizational Culture and Ethical Orientation on Accountants’ Ethical Judgments"; Journal of Business Ethics, 34 (2), pp. 101-121. ##Hartog M. (2007); "Ethics and human resource management: Professional"; J Bus Prof Ethics, 21(2):14-25. ##Hercy P, Blanchard KH (1983); Management of organizational behavior; New Jerxy: Prentice-Hall Publisher. ##Hill, A. T, lewis, P., and M. Millrmser (2000); A Human Resource Strategy Approach Managing Change, Firs Publisher. ##Hofstede, G. (1991); Cultures and Organizations: Software of the Mind; London: McGraw-Hill. ##Korte, R. and T. Chermack (2007); "Changing Organizational Culture With Scenario Planning"; Journal of Futures, 39, pp.                   645- 656. ##Martin, J. (2002); Organizational Culture. Thousand Oaks; California: Sage publications. ##Marzuki, M., Subramaniam, N., Cooper, B. & Dellaportas, S. (2017); "Accounting Academics’ Teaching Self-Efficacy and Ethics Integration in Accounting Courses: A Malaysian Study"; Asian Review of Accounting, 25 (1), 1- 38. ##Robbins  S, (1995); Coulter M.  Management;  5 ed:  prenticehall  International Edition. ##Rodgers BH. (1992); The work ethic as determined by occupation, empowerment, education, age, gender and work experience; Tennessee: University of Tennessee Publication. ##Sarros, J. C., Cooper, B. K., and J. C. Santora (2011); "Leadership Vision, Organizational Culture, and Support for Innovation in Not-for-Profit and For-Profit Organizations"; Leadership & Organization Development Journal, 32 (3), pp. 291-309. ##Schultz, Olle & Tran, Dennis (2015); "Business ethics and the influence on the development of intellectual capital: A study of the auditing profession"; Master Thesis of Kristianstad University, Section for Health and Society. ##Sinclair A. (1993); "Approaches to organisational culture and ethics"; J Bus Ethics, 12(1): 63-73. ##Sylvander, J. (2015); The development of the Auditor Managerial Ethical Profile Scale. EAA, (pp. 1-35). ##Vitez O. (2010); "What is the relationship between corporate culture and ethics?"; J Bus Ethics, 100(2): 515-30. ##Weisbrod, E., (2009); "The role of affect and tolerance of ambiguity in ethical decision making"; Journal of Advances   in Accounting, incorporating Advances International Accounting,  25, 57-63.