اصول ارتباط اجتماعی با زنان بر اساس سیره فعلی پیامبر (ص)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفۀ آموزش‌و پرورش دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است. بر همین اساس، بسیاری از اهداف جامعهٔ اسلامی در بستر جامعه و بر پایهٔ تعامل و ارتباط شایستهٔ انسان‌ها محقق می‌شود. افراط و تفریط همواره معضلی در برقراری روابط اجتماعی بوده است. این مقاله می‌کوشد با توجه به سیرهٔ عملی پیامبردر روابط با زنان، به یک الگو دست یابد. روش تحقیق در این مقاله، مطالعات تاریخی است و شواهد از کتب تاریخی جمع‌آوری شده است. بررسی شواهد تاریخی نشان داد رفتار پیامبربیانگر کوشش ایشان برای اصلاح تفکر  جامعه دربارهٔ زنان و برگرداندن منزلت واقعی آنهاست. در روابط اجتماعی با زنان، توجه به انسانیت زن مهم است. رعایت کرامت، استقلال، عدالت و معرفت در رفتار پیامبربا زنان مشهود بود. همچنین، در حوزهٔ تفاوت‌های زن و مرد، ارتباط پیامبربا زنان از یک‌سو عاطفی و منطبق با احساسات آنان و از سوی دیگر، بر پایهٔ عفت استوار بود. پیامبر اکرمبه منزلهٔ انسان کامل، در روابط با زنان به هر دو بُعد انسانی و احساسی آنها توجه می‌کرد و در حوزهٔ رفتار با زنان  بهترین تعامل را داشت.
 

کلیدواژه‌ها


  1. قرآن کریم.##ابن اثیر، علی بن محمد (1371)؛ الکامل فی التاریخ؛ ترجمۀ‌ ابوالقاسم حالت و عباس خلیلى؛ تهران: مؤسسۀ‌ مطبوعاتى علمى. ##ابن سعد، محمد بن سعد (1374)؛ طبقات الکبری؛ ترجمۀ‌ محمود مهدوى دامغانى؛ تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه. ##بانکی‌پور فرد، امیرحسین (1349)؛ حیا؛ اصفهان: حدیث راه عشق. ##تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد (1410ق)؛  غرر الحکم و درر الکلم؛ قم: دار الکتاب الإسلامی. ##‏
  2. جوادی آملی، عبدالله (1377)؛ زن در آیینه جلال و جمال؛ قم: اسراء. ##جمشیدیها، غلامرضا و قاسم زائری (1387)؛ «سیاست‌گذاری فرهنگی پیامبر9و تأثیر آن بر موقعیت فرهنگی- اجتماعی زنان در زیست جهان جاهلی»؛ مجلۀ‌ زن در توسعه و سیاست، ش 23، ص 5 تا 38. ##حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق‏)؛ وسائل الشیعه؛ قم: مؤسسۀ‌ آل‌البیت:.‏##خندان، محسن (1374)؛ تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. ##رسولى، سید هاشم (1375)؛ زندگانى محمد9پیامبر اسلام: ترجمۀ‌ سیرة‌ النبویة؛ چ 5، تهران: کتابچى. ##سبحانی تبریزی، جعفر (1387)؛ فروغ ابدیت: تجزیه و تحلیل کاملی از زندگانی پیامبر اکرم9؛ قم: بوستان کتاب. ##سبحانی‌نژاد، مهدی و حمید علیین (1386)؛ «تبیین نظام مطلوب روابط اجتماعی بر اساس آموزه‌های تربیتی پیامبر اکرم9در نهج الفصاحه»؛ مجلۀ‌ علوم انسانی مصباح، ش 71، ص 43 تا 72. ##سجادی، ابراهیم (1388)؛ «قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانۀ‌ انسان»؛ مجلۀ‌ پژوهش‌های قرآنی، ش 59 و60 ، ص 90 تا 139. ##شفیعی، محمد (1391)؛ «زن از نگاه پیامبر»؛ فصلنامۀ‌ علمی پژوهشی زن و فرهنگ، ش 3، ص 23 تا 35. ##طباطبایی، سید محمد (1374)؛ تفسیر المیزان؛ ترجمۀ‌ سید محمدباقر موسوى همدانى؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ‌ مدرسین حوزۀ‌ علمیه قم. ##طیبی، ناهید (1386)؛  گونه‌شناسی رفتار پیامبر اعظم9با زنان؛ قم: کتاب طه. ##علی بن ابی‌طالب 7(1379)؛ نهج البلاغه؛ ترجمۀ‌ محمد دشتی؛ قم: دفتر نشر الهادی. ##فرهنگی، علی‌اکبر (1378)؛ ارتباطات انسانی؛ تهران: خدمات فرهنگی رسا. ##محمدزاده، مرضیه (1393)؛ زنان پیامبر اکرم9و زنان با پیامبر اکرم9؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه. ##نصر، احمدرضا و همکاران(1383)؛ روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی؛ ج 2، تهران: سمت. ##واقدى، محمد بن عمر (1369)؛ مغازى تاریخ جنگ‌هاى پیامبر9؛ ترجمۀ‌ محمود مهدوى دامغانى؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهى.