بررسی نقش واسطهای تابآوری میان همسرداری اسلامی و رضایت زناشویی کارمندان شهرداری یزد

نویسندگان

1 استادیار. فوق لیسانس روانشناسی عمومی

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری میان همسرداری اسلامی و  رضایت زناشویی کارمندان شهرداری یزد انجام گرفت. نمونۀ پژوهش 140زوج بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. این زوج‌ها به کمک پرسشنامه‏های تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) و همسرداری اسلامی بررسی شدند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان و آزمون t مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد میان همسرداری اسلامی و رضایت زناشویی زوج‌ها، میان همسرداری اسلامی و تاب‌آوری زوج‌ها و همچنین، میان تاب‌آوری و رضایت زناشویی زوج‌ها رابطۀ مثبت و معنا‌دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون معلوم کرد همسرداری اسلامی نقش معناداری در پیش‌بینی رضایت زناشویی کارمندان دارد و تاب­آوری در ارتباط همسرداری اسلامی با رضایت زناشویی، نقش  واسطه‌ای ندارد. درنتیجه، می‌توان با آموزش‌های اسلامی دربارۀ همسرداری، بر میزان رضایت زناشویی افزود.

کلیدواژه‌ها


 1. اسلام‌پور، کریمی، عسکری (1386)؛ «معیار گزینش همسر در آموزه‌های اسلام»؛ ماهنامۀ پاسدار اسلام؛ ش 310، ص 1 تا 19..
 2. ابوالمعالی، خدیجه، مینا مجتبایی و ندا رحیمی (1392)؛ «پیش‌بینی رضایت از زندگی زناشویی بر اساس مهارت­های حل مسئلۀ اجتماعی و هوش معنوی در افراد متأهل»؛ مجلۀ علوم رفتاری؛ ش 2، د 7، ص 115 تا 122.
 3. اسماعیلیان، زهره و آذر قلی‌زاده (1393)؛ «نقش مؤلّفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل»؛ مجلۀ دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی؛ ش 2، ص 37 تا 46.
 4. آگاه، لیلا (1393)؛ «اثربخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر افزایش رضامندی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی (با مقیاس اسلامی)»؛ نشریۀ روانشناسی و دین؛         س 7، ش 2، ص 61 تا 80.
 5. خراسانی، محمد و مهدی قناد (1385)؛ «بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 25 تا 45 سال شهر بیرجند و رابطۀ آن با  میزان رضایت از زندگی زناشویی»؛ مجلۀ علوم اجتماعی؛ ش 7، ص 143 تا 174.
 6. خلعتبری، جواد و صونا بهاری (1389)؛ «ارتباط بین تاب‌آوری و رضایت از زندگی»؛ مجلۀ روانشناسی تربیتی؛  ش 2، ص 83 تا 94.
 7. خندان‌دل، سحر و حسین کاویان‌فر (1394)؛ «نقش اعتماد در روابط بین‌فردی و تاب‌آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج‌های شاغل»؛ دوفصلنامۀ آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده؛ د 1، ش 4، ص 14 تا 31.
 8. خوش‌اندام و فاطمه فروجی (1391)؛ اخلاق خانواده و آیین همسرداری در سیرۀ امام رضا7؛دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت معلّم سبزوار.
 9. شامحمدی، رستم (1391)؛ «تحویل مفهوم جوهر ارسطویی در فلسفه آلفرد نورث و ایتهد»؛ د 2؛ ش 4، ص 1-1.
 10. دانش، عصمت و مریم حیدریان (1385)؛ «رابطۀ علاقه و احترام متقابل با رضایت زناشویی همسران در شهرستان قم»؛  فصلنامۀ تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره؛ س 5، ش 18، ص 59 تا 68.
 11. میکائیلی، نیلوفر و همکاران (1391)؛ «مقایسۀ تاب‌آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی»؛ مجلۀ روانشناسی مدرسه؛ د 3، ش 51، ص 120 تا 137.
 12. Annala kshmi, n. (2008); The resilience individual- apersona lity analyises; Journal of indian  academy of applied  psychology, 34, 110, 118.
 13. Broman, C.L. (2005); Marital quality in black and white marriages; Journal of Family Issues, 26(4), 431-441.
 14. Connor  km, davidson   jr(2003);…development of anew resilience  scale: the connor- davidson  resilience  scale (CD- RISC); Depress Anxiety: 18: 76-82.
 15. Diener, E., lucus , R, Schimmack , u., & Helliwell, j. (2009); well- being for public  policy new york: Oxford univwrsity press.
 16. Ebrahimi, K.S., Dastjerdi, R., Vahidi, T. & Ghanifar, M.H. (2013); The Relationship between Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence with Life Satisfaction Among Birjand Gifted Female High School Students; The 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Published on Social and Behavioral Sciences, Vol. 84, pp. 314–320.
 17. Across cultures and contexts. University of toronto press. Toronto, on, canada.
 18. Masten, A., Best, A., & Germezy, k. (1990); Resilievcy and development: contribution from the study of children who overcom adversity   Development and psychopathology, 2 ,425.
 19. Meltzer  ,A.  L,  &  McNulty,  J.  K,  (2010);  Body  image  and  marital  satisfaction: Evidence  for mediating role of sexual frequency and sexual satisfaction; Journal of Family  Psychology, v. 24, p. 156-164.
 20. Whitehead, B. D, & Popenoe, D, (2002); State of our unions: The social health of marriage in America, Why men won't commit, exploring young men's attitudes about sex, dating and Graham, C. W, & et al, (2000); Parental status, social support, and marital adjustment; Journal of Family Issues, v. 21 (7), p. 888-905.
 21. Dudley MG, Kosinski FA. (1990); Religiosity and marital satisfaction: A research note. Fam Relations; 32(1) :78-86. 22.
 22. Rabinson LC, Blanton PW. (1993); Marital strengths in enduring marriages. Fam Relations; 42:333-45.
 23. Rabinson LC, Blanton PW. (1993); Marital strengths in enduring marriages; Fam Relations.; 42:333-45.