دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، آذر 1396، صفحه 1-230