بررسی سقط جنین از دو دیدگاه وظیفه گرایانه و غایت گرایانه

10.22081/jare.2011.65861