چرا من باید اخلاقی باشم؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه معارف

چکیده

تاریخ فلسفه اخلاق از دیرباز شاهد تلاش فیلسوفان برای تولید و ارائه‌ی دلایل مختلف برای «اخلاقی بودن» بوده است. سؤالِ «چرا باید اخلاقی بود؟»، در جهت رسیدن به پاسخ‌های قانع‌کننده، برای قبول کردن و همچنین زندگی کردن بر اساس نظام اخلاقیِ خاص استوار است. ولی سؤالی که ما در پی پاسخ به آن هستیم این است که «چرا من باید اخلاقی باشم؟».
 در سؤال اولی پاسخ‌ها و دلایل به دنبال توجیه نظامِ اخلاقی هستند، ولی در دومی با قبولِ فایده­مند بودن نظام اخلاقی، حیطه خاصی را به چالش می‌کشاند و آن اینکه آیا لازم است که فرد همیشه رفتار اخلاقی داشته باشد؟ این مقاله درروش گردآوری مطالب، از روش کتابخانه‌ای و در نحوه استناد داده‌ها، از شیوه اسنادی پیروی می‌کند و در تجزیه‌وتحلیل مطالب، روش آن تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی است.
در ابتدا با بررسی جواب‌های ارائه‌شده به یک دسته‌بندی از جواب‌ها بسنده کرده و در ادامه به بخشی از چالش‌های پیش روی این جواب‌ها پرداخته‌ایم و به این نتیجه دست‌یافته‌ایم که یک نوع دلیلِ خاص به­تنهایی برای اخلاقی بودن کافی نیست و دلیل محکم و قوی که هم ایجاد انگیزه کند و هم از قوت کافی برخوردار باشد، یک دلیل چندوجهی است که از کنار هم قرار گرفتن چندین نوع ادله مختلف و از ترکیب شدنِ آن‌ها به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


F. H. Bradley; Why Should I Be Moral? Quoted in John Passmore, A Hundred Years of Philosophy, rev. ed. (New York: Basic Books, 1966): 60.
Gauthier, David. “Morality and Advantage.” The Philosophical Review 76, no. 4 (1967): 460-475
Gensler, H. J. (1986). Ethics is based on rationality. The Journal of Value Inquiry, 20(4), 251-264.
Gensler, Harry; 1996, Formal Ethics, New York and London, Routledge.
Gert, B. (1998). Morality: Its nature and justification. Oxford University Press on Demand.
 James Rachels; The Elements of Moral Philosophy; Poblisher: Ken King; fourth edition; 2003.
Michael Lacewing; Can we be moral for self-interested reasons? Routledge.
Michael W. Austin; Divine Command Theory; Email: mike.austin@eku.edu, Eastern Kentucky University
Nielsen, Kai. “Why Should I Be Moral?” In Why Be Moral? 167-195.Buffalo: Prometheus Books, 1989.
Plato. Republic. Translated by Benjamin Jowett. 2009. http://classics.mit.edu/Plato/republic.html
T.M. SCANLON (2010), Ethics and freewill: Varieties of Responsibility,Boston University Law Review, Vol. 90:603.
Shafer-Landau, R. (Ed). (2012). Ethical theory: an anthology (Vol. 13). John Wiley & Sons.
Van Hooft, S. (2014). Understanding virtue ethics. Routledge; First published in 2006 by Acumen
Van Ingen, John, Why Be Moral? The Egoistic Challenge (New York: Peter Lang, 1994) pp.viii, 192, US$42.00 (paper)