دوره و شماره: دوره 14، شماره 31 - شماره پیاپی 53، آذر 1397، صفحه 1-173