آیا رذایل مهلکند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه اخلاق دانشگاه قم و مدرس گروه معارف دانشگاه اصفهان

چکیده

در سال‌های اخیر، فیلسوفان و روانشناسان اخلاق، توجه فزاینده‌ای به موضوع فضائل داشته‌اند؛ اما موضوع رذایل اخلاقی کمتر مورد تمرکز آن‌ها بوده است. گابریل                تیلور، محقق برجسته اخلاق با هدف اصلاح این کم‌توجهی، در اثری مهم با نام «رذایل مهلک»، این مسئله را به‌تفصیل مورد بحث قرار می‌دهد. رذایل مهلک که در سنت مسیحیت به هفت گناه کبیره نیز شهرت دارند، شامل کاهلی، حسد، طمع، غرور، خشم، شهوت و شکم‌پرستی می‌شوند. به باور تیلور، هر یک از این رذایل تباه‌کننده نفس‌اند و داشتن آن‌ها مانع از هدایت آدمی به‌سوی یک زندگی شکوفا و سعادتمند می‌گردد.       هرچند از این سخن نمی‌توان نتیجه گرفت که فضایل لازمه شکوفایی‌اند، اما می‌توان آن را مؤیدی دانست بر مدعای اخلاق فضیلت ارسطویی که نبود چنین رذایلی را، شرط لازم برای نیل به حیاتی مطلوب می‌داند. تیلور در این مقاله که درواقع برشی از کتاب اوست که سال‌ها بعد و با تفصیل بیشتر نگاشته شد، ماهیت رذایل به فرد را با بررسی موردی رذیلت کاهلی روشن می‌کند.

کلیدواژه‌ها


          قرآن کریم.
         آقا تهرانی، مرتضی؛ اهمال‌کاری (تعلل ورزیدن)؛ بررسی علل، راه‌کارها و درمان، مجله معرفت، شماره64، فروردین 82، صص 38-53.
         آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم، ترجمه و شرح هاشم رسولی، ج2، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378ش.
         کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی، چ چهارم، ج5، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
         محمدی ری‌شهری، محمد؛ منتخب میزان الحکمه، جلد1، قم: دارالحدیث، 1388ش.
         موسوی، سید محمد؛ تنبلی و راهکار درمان آن، نشریه فرهنگ کوثر، شماره83، پاییز 1389، صص 106-112.
         Adams, Robert Merrihew. "Involuntary sins." The Philosophical Review 94, no. 1 (1985): 3-31.
         Aquinas, Thomas. "Summa theologiae." Blackfriars edn., 60 vols. (Oxford, 1972), vol. xxxv.
         Armon-Jones, Claire. "Varieties of affect." (Canada, University of Toronto Press, 1991).
             Baier, Annette C. "Caring about caring: A reply to Frankfurt." Synthese 53, no. 2 (1982): 273-290.
             Casey, John. Pagan virtue: An essay in ethics. (Oxford: Oxford University Press 1990).
             Doris, John M and Stephen P. Stich. “As a Matter of Fact: Empirical Perspectives on Ethics.” In The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy, ed. Frank Jackson and Michael Smith. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 114-152.
             Foot, Philippa. Virtues and vices and other essays in moral philosophy. (Oxford: Oxford University Press, 1978).
             Frankfurt, Harry G. The importance of what we care about: Philosophical essays. (Cambridge University Press, 1988), 80–94.
             Frijda, Nico H. The Emotions. (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).
             Hurka, Thomas. "Deadly Vices." Philosophical Reviews. University of Notre Dame, 2007.
             Kant, Immanuel, Lectures on Ethics. Translated by Louis Infield, Etc. (London, 1930), 160–2.
             Kierkegaard, Søren. "Either/or", vol. 1 (Princeton, NJ, 1971), 17–42, p.36.
             Mortimer, Raymond, et al. The Seven Deadly Sins. (London, 1962), 57–64.
             Pugmire, David. Reviews of Deadly Vices. By Gabriele Taylor. Philosophy 83, 3 (2008): 404-406.
             Schoeman, Ferdinand, ed. Responsibility, character, and the emotions: new essays in moral psychology. (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
             Stocker, Michael. "The schizophrenia of modern ethical theories." The Journal of philosophy 73, no. 14 (1977): 453-466.
             Taylor, Gabriele. Deadly Vices. (Oxford University Press, 2006).
             Von Wright, Georg Henrik. "The varieties of goodness." Journal of Philosophy 62, no. 1 (1965): 17-28.
             Wallace, James D. "Virtues and vices." Mind 90, 357 (1981): 139-142.
             Waugh, Evelyn. "Sloth." The Chesterton Review 39, no. 3/4 (2013): 298-304.
Wenzel, Siegfried. "The sin of sloth." Acedia in medieval thought and literature (Chapel Hill, NC, 1967).