فصلنامه علمی ترویجی اخلاق

شناسنامه علمی شماره

چکیده

                     
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده
فصلنامۀ علمی – ترویجی
 اخلاق
سال نهم/ شماره 33، (پیاپی 55) بهار 1398
*
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول: محمد قطبی جشوقانی
سردبیر: حبیب‌رضا ارزانی
جانشین سردبیر: اصغر هادی
*
 

مسعود آذربایجانی/   دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حبیب‌رضا ارزانی/   استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی‌ ارشدریاحی/ استاد   دانشگاه اصفهان
حسنعلی بختیار   نصرآبادی/ استاد دانشگاه اصفهان
مهدی دهباشی/ استاد   دانشگاه اصفهان
نصرالله شاملی/ استاد   دانشگاه اصفهان
سیّدعلی میرلوحی/   استاد دانشگاه اصفهان

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
*
 
همکاران علمی این شماره:
سیدحسن اسلامی اردکانی، عبدالرسول احمدیان، اصغر هادی، حسن سراج‌زاده، مریم فاتحی‌زاده
*
 
دبیر تحریریه: محمد بهارلو
کنترل ویرایش: محمد کاظمی جروکانی
مترجم انگلیسی: مهدی حبیب‌اللهی
صفحه‌آرا: فاطمه رجبی
 
نشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
چاپ : مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
                           
    
نشانی: اصفهان، خیابان      آیت‌الله شمس آبادی، کوچة سرلت، بن‌بست سهیل، ساختمان شمارة2
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامة علمی- ترویجی اخلاق
تارنما: akhlagh.morsalat.irپست الکترونیک:      akhlagh@dte.ir
تلفن: (7651 داخلی)       4 ـ 32344410 (031)صندوق پستی:697-81465
 دورنگار:      32208005 (031) کد پستی: 8146957571
    
 
    
        
 


 

عنوان مقاله [English]

Quarterly Journal of Extension in Ethics

چکیده [English]

 
 
Islamic Sciences and Culture Academy
Institute of Family and Theology
 
Quarterly Journal of  Extension in Ethics
 
No.33 (55th Successive) /Spring 2019 / Nineth Year
Publisher:  Islamic Publicity Office of the Theological Seminary of Qom
Director in Chief:  Ghotbi Jashoghani, Mohammad
Editor in Chief:  Arzani, Habib Reza
Vice-Editor in Chief: Hadi, Asghar
*
Editorial Board (in alphabetical order):
*
Arshad Riahi, Ali/Professor of Esfahan University
Arzani, Habib Reza/Assistant Professor of the Academy of Islamic Research, Science and Culture
Azarbayjani, Masud/Associate Professor of Univesity & Howzah Research Center
Bakhtiar Nasrabadi, Hassanali/Professor of Esfahan University
Dehbashi, Mahdi/Professor of Esfahan University
Mirlohi, Sayyed Ali/Professor of Esfahan University
Shameli, Nasrollah/Professor of Esfahan University
*
 
Editorial Board  of this Issue:
Sayyed Hassan Eslami Ardakani,Abdorrasool Ahmadian, Asghar Hadi, Hasan Serajzadeh, Maryam Fatehizadeh
*
 
Secretary Specialist: Baharloo, Mohammad
 Proofreader: Kazemi, Mohammad
English Translator: Habibollahi, Mahdi
Typesetting: Rajabi, Fatemeh
Publication: Isfahan Islamic Preaching Office Publication
Published by: Boostan Ketab Institute of Publication – Islamic Preaching Office
 

Published by: Institute of Family and   Theology, affiliated to the Academy of Islamic Research, Science and Culture
Address: Islamic Preaching Office (Building   No. 2), Soheil Alley, Sarlat St., Shamsabadi Av., Isfahan 81469-57571, Iran
E-mail: akhlagh@dte.ir         website:   http://akhlagh.morsalat.ir
Tel: 031-32344410 (EX7651)      PO Box: 81465-697      Fax: 031-32208005