دوره و شماره: دوره 15، شماره 33 - شماره پیاپی 55، خرداد 1398، صفحه 1-195 

مقاله پژوهشی

واکاوی واژه رضا در صحیفه سجادیه

صفحه 11-40

10.22081/jare.2019.54558.1399

زهرا باغبانان؛ مهدی احمدی فراز