دوره و شماره: دوره 15، شماره 33 - شماره پیاپی 55، بهار 1398، صفحه 1-195 

شناسنامه علمی شماره

1. فصلنامه علمی ترویجی اخلاق

صفحه 3-9


مقاله پژوهشی

2. واکاوی واژه رضا در صحیفه سجادیه

صفحه 11-40

10.22081/jare.2019.54558.1399

زهرا باغبانان؛ مهدی احمدی فراز