فصلنامه علمی- ترویجی اخلاق

شناسنامه علمی شماره

چکیده

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده
فصلنامۀ علمی – ترویجی  اخلاق
سال نهم/ شماره 36، (پیاپی 58) زمستان 1398
*
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول: محمد قطبی جشوقانی
سردبیر: اصغر هادی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
سیدحسن اسلامی اردکانی / استاد دانشگاه ادیان ومذاهب
مسعود آذربایجانی/ دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی حبیب اللهی / استادیاردانشگاه باقرالعلوم7
حسین دیبا/ استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
محمدرضا سالاری فر/ استادیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی علیزاده/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
اصغر هادی/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی 
*
همکاران علمی این شماره:
سیدحسن اسلامی اردکانی، محمد ثناگوئی زاده، مهدی حسن‌زاده، رحیم دهقان سیمکانی،سید مهدی سلطانی رنانی، مریم فاتحی زاده،اصغر هادی
*
دبیر تحریریه: محمد بهارلو
کنترل ویرایش: محمد کاظمی جروکانی
مترجم انگلیسی: مهدی حبیب‌اللهی
صفحه‌آرا: فاطمه رجبی
*
نشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
چاپ : مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

نشانی: اصفهان، خیابان آیت‌الله شمس آبادی، کوچة سرلت، بن‌بست سهیل، ساختمان شمارة2
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامة علمی- ترویجی اخلاق
تارنما: akhlagh.morsalat.irپست الکترونیک: akhlagh@dte.ir
تلفن: (7651 داخلی)  4 ـ 32344410 (031)صندوق پستی:697-81465
 دورنگار: 32208005 (031) کد پستی: 8146957571
 

عنوان مقاله [English]

Quarterly Journal of Extension in Ethics

چکیده [English]

 
 
Islamic Sciences and Culture Academy
Institute of Family and Theology
 
Quarterly Journal of  Extension in Ethics
 
No.36 (58th Successive) /Winter 2020 / Nineth Year
Publisher:  Islamic Publicity Office of the Theological Seminary of Qom
Director in Chief:  Ghotbi Jashoghani, Mohammad
Editor in Chief:  Hadi, Asgahr
*
Editorial Board (in alphaabetical order):
*
Alizadeh, Mahdi/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Azarbayjani, Masoud/Associate Professor of the Institute of Hawza and University
Diba, Hossein/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Eslami Ardakani, Sayyed Hassan /Professor of the University of Religions and Denominations
Habibollahi, Mahdi/Assistant Professor of Bagher-Ol’Oloom University
Hadi, Asghar/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Salarifar, Mohammadreza/ Assistant Professor of the Institute of Hawza and University
*
Editorial Board  of this Issue:
Sayyed hassan Eslami Ardakani, Mohammad Sanagooeizadeh, Mahdi Hassanzadeh, Rahim Dehghan Simakani, Sayyed Mahdi Soltani Renani, Maryam Fatehizadeh, Asghar Hadi
*
 
Secretary Specialist: Baharloo, Mohammad
 Proofreader: Kazemi, Mohammad
English Translator: Habibollahi, Mahdi
Typesetting: Rajabi, Fatemeh
Publication: Isfahan Islamic Preaching Office Publication
Published by: Boostan Ketab Institute of Publication – Islamic Preaching Office


Published by: Institute of Family and Theology, affiliated to the Academy of Islamic Research, Science and Culture
Address: Islamic Preaching Office (Building No. 2), Soheil Alley, Sarlat St., Shamsabadi Av., Isfahan 81469-57571, Iran
E-mail: akhlagh@dte.ir         website: http://akhlagh.morsalat.ir
Tel: 031-32344410 (EX7651)      PO Box: 81465-697      Fax: 031-32208005