طراحی مدل اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت‌بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

تربیت­بدنی و ورزش، بخش مهمی از برنامۀ آموزشی مدرسه و فرآیند تربیت و پرورش دانش­آموزان را تشکیل می­دهد و رعایت اصول اخلاق حرفه­ای از سوی معلمان ورزش، امری اساسی در کیفیت آموزش تلقی می­گردد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاق حرفه­ای دبیران تربیت­بدنی است که با روش کیفی مبتنی بر نظریۀ مبنایی (با رهیافت ساخت‌گرایانه چارمز) انجام پذیرفته است. جامعۀ آماری تحقیق شامل صاحب‌نظران حوزۀ اخلاق و ورزش است که برای گزینش مصاحبه‌شوندگان از نمونه­گیری هدفمند مبتنی بر روش نظری استفاده شد. برای سنجش روایی ابزار از معیارهای اسکینر و همکاران و برای سنجش پایایی از پایایی بازآزمون بهره گرفته شد. فرآیند تحلیل داده­ها نیز مبتنی بر سه مرحلۀ کدگذاری اولیه یا باز، کدگذاری متمرکزشده و کدگذاری نظری انجام پذیرفت. در نهایت، مدل اخلاق حرفه­ای دبیران تربیت‌بدنی در سه سطح شامل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه­ای، سطوح اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a professional ethics model for physical education teachers

نویسندگان [English]

 • Batool Sheikhi Mobarakeh 1
 • Mehdi Salimi 2
 • hamid zahedi 3
1 Ph.D Candidate on Sport Management, Department of Physical Education, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
2 Assistant Professor in Sport Management, Sport Sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
چکیده [English]


Physical education and sports are an important part of the school curriculum and the process of educating students, and the observance of the principles of professional ethics by sports teachers is considered essential to the quality of education; Therefore, the purpose of this study was to design a professional ethics model for physical education teachers, which was done with a qualitative method based on basic theory (with Charms constructivist approach. (The statistical population of the study included experts in the field of ethics and sports. To select the interviewees, purposeful sampling based on the theoretical method was used to select the sample. Skinner et al.'s criteria were used to assess the validity of the instrument and retest reliability was used to assess the reliability. The data analysis process was based on three stages of initial or open coding, centralized coding and theoretical coding. Finally, the professional ethics model of physical education teachers was formed at three levels, including the factors affecting professional ethics, levels of professional ethics and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Ethics
 • Teachers
 • Physical Education
 • Data Foundation Approach
 1. آقایی، نجف، مرجان صفاری و فرناز میرحسینی (1396)، «شناسایی صلاحیت حرفه‌ای ضروری معلمان تربیت‌بدنی با رویکرد نظریه‌پردازی داده­بنیاد»، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 7، ش14، ص71-83.
 2. احدی، بهزاد، میرحسن سیدعامری و مالک احمدی (1396)، «بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب»، مدیریت و توسعۀ ورزش، دوره 6، ش2، ص103-117.
 3. ایمانی­پور، معصومه (1391)، «اصول اخلاق حرفه‌ای در آموزش»، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 5، ش6، ص25-38.
 4. بورقانی فراهانی، سهیلا، بنفشه فتوت، پدرام ابدارزاده و امین همتی (1397)، «مطالعۀ نقش اخلاق کار بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: دبیران تربیت‌بدنی مدارس متوسطۀ شهر تهران)»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 5، ش1، ص43-51.
 5. جودی، پویا (1399)، «به‌کارگیری روش نظریۀ مبنایی برساخت‌گرا در پژوهش‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای»، فصلنامه مطالعات شهری، دوره 9، ش34، ص3-16.
 6. دریابگیان، آرزو، صمد کریم­زاده و فتاح ناظم (1395)، «شناسایی عوامل مؤثر در توسعۀ اخلاق حرفه­ای در میان مدیران مدارس متوسط استان فارس»، تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 8، ش30، ص48-29.
 7. رشیدی، زهرا و مسعود فراست­خواه (1397)، «مفهوم‌پردازی پدیدۀ سایش از منظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های جامع شهر تهران؛ مطالعه‌ای زمینه‌ای»، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، سال 24، ش4، ص123-150.
 8. سپهوند، رضا، حجت وحدتی، محمودرضا اسماعیلی و صمد رحیمی اقدم (1395)، «رابطۀ مدیریت استعداد با ارتقای اخلاق حرفه‌ای»، اخلاق در علوم و فناوری، دوره 11، ش4، ص81-88.
 9. سلیمی، مهدی (1395)، «مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید دروس تربیت بدنی عمومی دانشگاه‌ها»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 11، ش2، ص51-60.
 10. ________ (1396)، «ارائه الگوی توسعۀ اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ورزشی»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 12، ش1، ص49-61.
 11. ________ و لیلا مصلحی (1395)، «شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزشیابی استادان تربیت‌بدنی عمومی»، پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 4، ش10، ص17-34.
 12. صابری، علی، صمد گودرزی، مجید جاوید و محمدحسین باقری (1398)، «تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید تربیت‌بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیت‌های ورزش«، مدیریت در دانشگاه اسلامی، دوره 8، ش2، ص407-420.
 13. فلاح، زین­العابدین و فریبا کمی (1395)، «رابطۀ بین اخلاق حرفه­ای مربیان و وفاداری ورزش‌کاران باشگاه‌های ورزشی )مورد مطالعه: شهرستان ترکمن(»، فصلنامه علوم ورزش، دوره 9، ش25، ص100-113.
 14. قراملکی، فرامرز (1385)، سازمانهای اخلاقی در کسبوکار، تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن.
 15. قنبرپور، امید، حسین عباسیان، حمیدرضا آراسته و عبدالرحیم نوابراهیم (1398)، «طراحی الگوی اخلاق حرفه­ای معلمان: یک مطالعه آمیخته«، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، دوره 18، ش69، ص33-60.
 16. مازیاری، محمد، سید محمد کاشف و میرحسن سیدعامری (1395)، «رابطۀ رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت‌بدنی و بی­انگیزگی دانش­آموزان در فعالیت­های تربیت‌بدنی»، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 6، ش11، ص41-50.
 17. محب­زادگان، یوسف، محمدحسن پرداختچی، محمد قرهمانی و مقصود فراستخواه (1395)، «اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر تهران«، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، دوره 3، ش10، ص73-94.
 18. محمدداوودی، امیرحسین و سعید بهادری (1395)، «تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه معلمان استان قم»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 8، ش3، ص165-186.
 19. مرادی، سعید، فریده صادق‌زاده و محمدامین سابک زهی (1398)، «رابطۀ اخلاق حرفه‌ای و هوش اخلاقی با عملکرد مدیران مدارس شهرستان نیک‌شهر»، پیشرفتهای نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، دوره 2، ش10، ص1-11.
 20. مؤمنی، ناصر (1394)، «تحلیل نقش انسان‌شناسی در اخلاق حرفه‌ای»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 10، ش4، ص17-36.
 21. میرحسینی، فرنازسادات، نجف آقایی و مرجان صفاری (1398)، «طراحی مدل صلاحیت حرفه­ای معلمان تربیت­بدنی ایران»، پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 7، ش17،ص17-34.
 22. Charmaz, K. (2006), “Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis, Sage.
 23. Freire, E., Marques, B., Miranda, M. (2016), “Teaching values in physical education classes: the perception of Brazilian teachers”, Sport Education and Society, 23(5), P. 449-461.
 24. Gluchmanova, M. (2015), “The importance of ethics in the teaching profession”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, P. 509-513.
 25. Gurtu, A. (2019), “Professional Ethics in Teacher Education”, TechnoLearn: An International Journal of Educational Technology, 9(2), P. 87-89.
 26. Hayes, S., Capel, S., Katene, W., & Cook, P. (2008), “An examination of knowledge prioritisation in secondary physical education teacher education courses”, Journal of Teaching and Teacher Education, 24, P. 330–342.
 27. Karacam, A., Bulgurcuoğlu, A., Sivrikaya, K., & Canli, U. (2020), “The Effect of Physical Education and Sports Teachers' Ethic Position on Attitudes towards Profession”, Ambient Science, 7(1), P. 44-49.
 28. Mabagala, S., Mwisukha, A., Wanderi, M.  &Muindi, D. (2013), “Physical Education Teachers’ Knowledge on the Professional Code of Ethics and Conduct in Tanzania”, Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS), 4(4), P. 690-697.
 29. Mirsafian H, Mohamadinejad A, Homaie R, & Hédi. C. (2013), “Motivation of Iranian University Students for Participation in Sporting Activities”, Physical Culture and Sport Studies and Research, 59, P. 42-48.
 30. Mohammadzadeh, N., Kashef M., & Khodadadi, M.R. (2020), “Designing a professional ethics model for physical education teachers in Iran”, Journal of Advanced Pharmacy Education & Research, 10(S4), P. 165-172.
 31. Mull, Richard., Bayless, K., & Jamieson L. (2005), Recreational Sport Management, 4th Edition, Human Kinetics.
 32. Ribeiro-Silva, E., Amorim, C. (2020), “Physical Education Cooperating Teachers’ perspectives on professional ethics”, Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(1), P. 46-50.
 33. Scheuer C., Thill, J. (2019), “Ethical Aspects in Teaching Physical Education”, Encyclopedia of Teacher Education, Publisher: Springer.
 34. Skinner J, Edwards A, Corbett B. (2014), Research methods for sport management, 1st edition, Routledge.
 35. Tashlinskaya E. (2018), “Professional Culture and Professional Ethics: A View from Russia”, Dialogue and Universalism, 2, P. 149-158.
 36. Ünlü M. (2018), “An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey”, Educational Research and Reviews, 13(2), P. 68-73.
 37. Zairi Husain, M., Hasan, A., Abdul Wahab, N., & Jantan, J. (2015), Determining Teaching Effectiveness for Physical Education Teacher, Global Conference on Business & Social Science, Kuala Lumpur.