به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب برای بررسی معیارهای مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای حسابدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

2 گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

 
اخلاق و رفتارحرفه‌ای برای حرفۀ حسابداری بسیار مهم است. بدون جلب اعتماد استفاده‌کنندگان، ارائۀ خدمات حسابداری بیهوده است. در مجموع، چنانچه در هر حرفه به اخلاق حرفه‌ای توجه شود، آن حرفه پیشرفت خواهد کرد، وگرنه به‌زودی نابود می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای حسابدار صورت گرفته است. به این منظور، با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که شامل گام‌های هفت‌گانه است به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند 79 مورد از یافته‌های پژوهش‌های پیشین پرداخته ‌شد و با استفاده از روش آنتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل محتوا، ضریب اثر معیارهای شناسایی‌شده، تعیین شد. در نهایت، معیارهایی که بیشترین تأثیر را بر اخلاق حرفه‌ای حسابدار دارند، معلوم شدند. معیارهای شناسایی‌شده در این پژوهش، کاربردی هستند و اهمیت اخلاق حرفه ای حسابدار را نشان می‌دهند. نتایج حاصل از این پژوهش به کاهش شکاف میان نظریات موجود در زمینۀ اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و رعایت آیین رفتار حرفه‌ای در عمل، کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying a meta-combined qualitative approach to examine the criteria affecting the professional ethics of the accountant

نویسندگان [English]

 • fatemeh darogheh hazrati 1
 • maliheh mirhoseyni 2
1 Associate Professor of Accounting,Department of Acconting, Dariun Branch, Islamic Azad University, Dariun, Iran
2 Accounting,Department of Acconting, yazd Branch, Islamic Azad University, yazd, Iran
چکیده [English]

 
Ethics and professional behavior are very important for accounting. Without the acceptance and trust of users, the provision of services by accountants is futile. In general, if there is a professional ethic in a profession, that profession will thrive, otherwise, we must wait for its destruction. Therefore, the present study has been conducted with the aim of identifying and examining the criteria affecting the professional ethics of accountants. For this purpose, with the qualitative research approach and meta-hybrid tools that include weekly steps, 79 of the findings of previous researches have been systematically evaluated and analyzed. Using the Shannon entropy method, the effect coefficient of the identified criteria has been determined based on the content analysis approach. Finally, the criteria that have the greatest impact on the professional ethics of the accountant were determined. The criteria identified in this study are practical and show the importance of the professional ethics of accountants. The results of this study help to reduce the gap between theories in the field of professional ethics in accounting and the practice of professional behavior in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • professional ethics
 • meta-combined
 • Shannon Entropy
 • Accountant Professional Ethics
 • professional behavior
 1. ابراهیمی رومنجان، مجتبی، احد مخملباف و فاطمه زین‌الدینی میمند (۱۳۹۶)، «جایگاه اخلاق در علوم مالی»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۲، ش۱، ص۱۰-۱۶.
 2. اسکندری، حسن (1391)، «اخلاق در حسابداری»، فصلنامۀ دنیای اقتصاد، ش6، ص 8-15.
 3. اکبری، پیمان، محسن عظیمی و زهرا علیزاده (۱۳۹۷)، «رابطۀ اخلاق حرفه‌ای، معنویت سازمانی و خلاقیت کارکنان»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۳، ش۴، ص ۶۲-۶۸.
 4. امانی دادگر، بابک، یونس بادآور نهندی و مهدی زینالی (1398)، «الگوی تقوا در حسابداری حوزۀ سلامت با تأکید بر نقش میانجی توسعۀ اخلاقی»، مدیریت بهداشت و درمان، دوره 10، ش2، ص 109-122.
 5. احمدی، اقدس و محمد نظری‌پور (1399)، «بررسی اصول اخلاقی در  حرفه حسابداری و حسابرسی»، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت، تهران.
 6. احمدی، محمدرمضان، عبدالمجید آهنگری و محسن صالحی‌نیا (1398)، «مدل‌سازی سازه‌های مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای حسابرسی با به‌کارگیری مدل‌سازی ساختاری-تفسیری از دیدگاه خبرگان حرفه»، حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره 4، ش8، ص281-317.
 7. برادران حسن‌زاده، رسول، یوسف قنبری و محمدرضا برنا (1397)، «لزوم توسعۀ سنجه‌های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی»، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، دوره 1، ش1، ص1-13.
 8. بزرگ‌اصل، موسی، حسین رجب‌دری و امیررضا خانی‌ذلان (1397)، «رابطۀ اختلال شخصیت ضداجتماعی و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی در دانشجویان حسابداری»، حسابداری سلامت، دوره 7، ش2، ص1-14.
 9. بنی‌مهد، بهمن و آرش گل‌محمدی (۱۳۹۶)، «بررسی رابطه میان جو اخلاقی و هشداردهی در مورد تقلب از طریق مدل گزارشگری اختیاری در حرفۀ حسابرسی ایران»، حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره ۲، ش۳، ص۶۱-۸۶.
 10. بهشتی، یعقوب و رمضانعلی رؤیایی (۱۳۹۶)، «بررسی رابطه بین فلسفۀ اخلاق فردی و نگرش فرار مالیاتی»، حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره ۲، ش۴،   ص ۲۴۷-۲۷۵.
 11. بیرجندی، حمید، احمد خدامی‌پور و امید پورحیدری (۱۳۹۸)، «بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر تردید حرفه‌ای حسابرس»، حسابداری مدیریت، دوره ۱۲، ش۴۲، ص ۱۵-۲۶.
 12. پورحسن، سمیه (۱۳۹۷)، «مدل‌سازی رابطه بین سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای در شرکت‌های بازرگانی»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۳، ش۴، ص ۷۷-۸۵.
 13. پورعلی لاکلایه، محمدرضا و مینو موزری (۱۳۹۴)، «اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و حسابرسی»، دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان.
 14. ترچانی، محبوبه و سیدجواد مرتضوی (1398)، «نقش فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها»، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی، تهران.
 15. تولایی، روح‌الله (1388)، «عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان»، فصلنامۀ علمی توسعۀ سازمانی پلیس، دوره 6، ش25، ص45-64.
 16. ثقفی، علی، حلیمه رحمانی و افسانه رفیعی (۱۳۸۹)، «آموزش اخلاق حسابداری در دورۀ کارشناسی»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۵، ش۱، ص 7 -18.
 17. حاجیها، زهره و علی راشکی گزنه (1396)، «رابطۀ اخلاق حسابداری با توان تصمیم‌گیری و رفتار مدیران»، اخلاق در علوم و فناوری، دوره 12، ش2، ص ۱۵۵-۱۶۰.
 18. حاجیها، زهره و حسین رجب دری (۱۳۹۶)، «تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر فرهنگ سازمانی مدرسان حسابداری»، فصلنامۀ اخلاق، دوره ۷، ش۲۶، ص 209-2۲۹.
 19. حیاتی، مریم، محمود معین‌الدین و شهناز نایب‌زاده (۱۳۹۶)، «نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و وضیت اخلاقی سازمان در قضاوت حسابداران»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۲، ش۱، ص۱۲۱-۱۳۱.
 20. حیدرپور، فرزانه و حسین رجب دری (۱۳۹۶)، «رابطۀ اخلاق حرفه‌ای و ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۲، ش2، ص۱۶۱-۱۶۴.
 21. خیاط مقدم، سعید و سیده مهدیه طباطبایی‌نسب (۱۳۹۵)، «مؤلفه‌های  اخلاق حرفه‌ای در مدیریت»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۱، ش۱،      ص ۱۲۷-۱۳۶.
 22. دارابی، رویا، احمد مخملباف و فریبا هادی‌نیا (1397)، «جایگاه اخلاق در پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری»، فصلنامۀ مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره 1، ش1، ص49-62.
 23. درخشان‌مهر، آرش، سعید جبارزاده کنگرلوئی، جمال بحری ثالث و حسن قلاوندی (1398)، «تحلیل روابط مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای، رهبری اخلاقی، مسئولیت‌های اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل»، دانش حسابرسی، دوره 19، ش76، ص۱۹۵-۲۳۰.
 24. درخشان‌مهر، آرش، سعید جبارزاده کنگرلوئی و جمال بحری ثالث (1397)، «تحلیل رابطۀ رهبری اخلاقی و عملکرد حسابرسان مستقل با نقش تعدیل‌کنندۀ اخلاق حرفه‌ای»، مدیریت سازمان‌های دولتی، ش22، ص149-158.
 25. دریایی، عباسعلی و اکرم عزیزی (1397)، «رابطۀ اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (با توجه به‌ نقش تعدیل‌کنندۀ شک‌وتردید حرفه‌ای)»، دانش حسابداری مالی، دوره 5، ش1، ص79-99.
 26. دیانتی دیلمی، زهرا (1398)، روش تحقیق کیفی و کمی در حسابداری،تهران: عداالت نوین.
 27. رجب دری، حسین (۱۳۹۶)، «بررسی ارتباط عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری اخلاقی اسلامی از دیدگاه حسابداران با استفاده از تکنیک دیمتل»، اسلام و مدیریت، دوره ۶، ش۱۱، ص۷۷-۹۸.
 28. رجب دری حسین، اعظم روستامیمندی و زیبا آسوده (1395)، «بررسی پایبندی دانشجویان کارشناسی حسابداری به اخلاق حرفه‌ای»، اخلاق، دوره6، ش21، ص265-292.
 29. رحمانی، حلیمه، حسین رجب دری و ابوطالب رسولی (1397)، «رابطۀ اخلاق حرفه‌ای مدیران بر سطح افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی»، اخلاق در علوم و فناوری، دوره13، ش3، ص۱۰۱-۱۰۷.
 30. رحمانی، حلیمه و حسین رجب دری (1396)، «بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد سازمانی در مدیران صنعتی استان فارس»، حسابداری ارزشی و رفتاری، ش1، ص53-76.
 31. رحیمی کاکلکی، مینا، بهاره بنی‌طالبی دهکردی و جمشید پیک فلک (۱۳۹۶)، «عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق حرفه‌ای حسابداران»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۲، ش۱، ص۷۵-۸۷.
 32. رؤیایی، رمضانعلی، فریدون رهنمای رودپشتی و حسین جباری (1388)، «تأثیر فرهنگ بر استنباط اخلاقی دانشجویان حسابداری»، مدیریت فرهنگی، دوره 3، ش5، ص85-101.
 33. زارعی، محمدامین و حسین کاظمی (1399)، «بررسی نقش اخلاق در حرفۀ حسابداری و گزارشگری مالی»، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت، تهران.
 34. سپاسی، سحر و حسن حسنی (1396)، «رابطۀ باورهای معنوی با رفتار اخلاقی مدیران در گزارشگری مالی»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره 12، ش1، ص ۱۳۲-۱۴۲.
 35. سعیدی، معصومه سادات، علیرضا فقیهی، محمد سیفی و فائزه ناطقی،(۱۳۹۷)، «بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای کارکنان و ارائۀ الگوی مطلوب توسعۀ آن»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، ش 12، ص ۱۰۷-۱۲۴.
 36. شفیعی‌نیا، علی و مهرداد برهانی اصفهانی (1399)، «تأثیر آموزش‌های آکادمیک دانشگاهی بر رعایت اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و حسابرسی»، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب‌وکار و اقتصاد، تهران.
 37. صالحی، تابنده (۱۳۹۵)، «رابطۀ اخلاق حرفه‌ای حسابرس و کیفیت حسابرسی»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۱، ش۳، ص۷۷-۸۶.
 38. صمدی، فاطمه و حسین اسلامی مفیدآبادی (1398)، «تأثیر رعایت معیارهای اخلاق حرفه‌ای توسط کارگزاران بورس سهام بر تمایلات سرمایه‌گذاری افراد در بورس اوراق بهادار تهران»، نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار، سمنان.
 39. طالب‌نیا، قدرت‌الله، حسین رجب دری و امیررضا خانی ذلان (۱۳۹۸)، «پیش‌بینی پاسخ‌گویی در حسابداران رسمی بر مبنای اخلاق حرفه‌ای»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۴، ش۱، ص ۱۰۳-۱۰۷.
 40. طالب‌نیا، قدرت‌الله و حسین رجب دری (۱۳۹۶)، «بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر انگیزش کارکنان»، فصلنامۀ اخلاق، ش۲۵، ص ۷۷-103.
 41. عاطفی، مرجان و الهه برزگر (۱۳۹۶)، «رابطۀ اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری با درک اقدامات تردیدآمیز»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۲، ش2، ص ۱۱۷-۱۲۶.
 42. عاقلی، میثم، فاطمه آجرلو و علی رستمی (1398)، «شناسایی موانع اخلاق‌گرایی در سازمان‌‌ها با رویکرد آمیخته»، فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 7، ش 3 (پیاپی 27)، ص45-62.
 43. عبدلی، محمدرضا و عفت ابراهیمی (1396)، «عوامل مؤثر بر نگرش و شناخت اخلاق حسابداری»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره 12، ش1، ص۱۰۱-۱۱۱.
 44. علیزاده، معصومه، بهناز مهاجران و علیرضا قلعه‎ای (۱۳۹۷)، «تحلیل کانونی رابطه بین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای و ابعاد سرمایۀ اجتماعی»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۳، ش۲، ص۵۲-۶۰.
 45. عنابستانی، ندا و محمد عقیقی (1398)، «بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای حسابداری و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های درون و برون‌سازمانی»، ششمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری-مدیریت و نوآوری در کسب وکار، تهران.
 46. فانی‌مقدم، سمانه و امیر غفوریان شاگردی (1398)، «بررسی رابطه بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی با درنظرگرفتن نقش تردید حرفه‌ای»، دومین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین در مدیریت کسب وکار، تهران.
 47. فخاری، حسین و حسین رجب دری (1397)، «بررسی رویکرد اخلاقی سردبیران و اعضای هیئت‌تحریریۀ نشریه‌های علمی‌‌پژوهشی حسابداری در انتشار مقاله در نشریۀ خودی»، دانش حسابداری مالی، دوره 5، ش1، ص1-24.
 48. فخری، علی و زهره حاجیها (1398)، «تأثیر اخلاق حرفه‌ای حسابرسان بر بهبود کارایی و ارتقای عملیات حسابرسی (مطالعه موردی: حسابرسان            عضو جامعۀ حسابرسان رسمی ایران)»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، دوره 1، ش6، ص32-47.
 49. فرزین، فرشیده، بهاره بنی‌طالبی دهکردی و محمود بخشی‌نژاد (۱۳۹۷)، «ارتباط سازه‌های فردی و اجتماعی برآموزش اخلاق حرفه‌ای حسابداری»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۳، ش۱، ص۱۴۵-۱۵۳.
 50. فرزین، فرشیده، بهاره بنی‌طالبی دهکردی و محمود بخشی‌نژاد (1395)، «مقایسۀ اولویت‌بندی راهکارهای موضوعی- محتوایی و انگیزشی-ساختاری آموزش اخلاق حرفه‌ای حسابداری به دانش‌آموزان و دانشجویان رشتۀ حسابداری از دیدگاه دبیران هنرستان و استادان دانشگاه»، حسابداری مدیریت، دوره 9، ش29، ص111-128.
 51. فریادی خسروشاهی، محسن (1398)، «اصول اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و حسابرسی بر اساس تکنیک مفهوم‌نگاری»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، تفلیس، گرجستان.
 52. فیروزبخت، فرزاد (1399)، «بررسی و شناسایی ملاحظات اخلاقی در حرفۀ حسابداری»، ششمین کنفرانس بین‌المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران.
 53. قشقایی، علی و کیومرث بیگلر (1398)، «جایگاه حسابداری خلاقانه در بین حسابرسان ایران با تأکید بر آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابرسی»، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت،دوره 2، ش20، جلد 5، ص100-113.
 54. کرمشاهی، بهنام و اعظمی، زینب (1397)، «رابطۀ بین اخلاق فردی، اخلاق حرفه‌ای حسابداران، جنسیت و تمکین مالیاتی»، اخلاق در علوم و فناوری، دوره۱۳، ش1، ص91-۹۹.
 55. گلی، علی، علی خوزین، مجید اشرفی و آرش نادریان (۱۳۹۷)، «شناسایی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان (مطالعه موردی)»، فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی،دوره ۱۲، ش2 (پیاپی 44)، ص ۱۸۷-۲۰۱.
 56. لاری دشت بیاضی، محمود، حمید خادم، امین رستمی و عباس لاری دشت بیاض (۱۳۹۶)، «رفتار اخلاقی حسابداران، تفاوت‌های بین عقاید و عمل»، فصلنامۀ مطالعات حسابداری و حسابرسی، دوره ۶، ش۲۲، ص50-69.
 57. محمدی، جمال و علی خوزین (1397)، «نقش به‌کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL) در رعایت اخلاق حرفه‌ای»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره 13، ش4، ص۱۴۰-۱۴۴.
 58. معینی‌کیا، مهدی، رامین غریب‌زاده، سلیم کاظمی و شیما غریب‌زاده (1398)، «تحلیل رابطه بین معنویت در محیط کار و فساد اداری: نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره 14، ش2، ص۹۲-۹۸.
 59. میرقادری، سیدمجید (1397)، «بررسی نقش اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و مدیریت مالی با تأکید بر جایگاه آموزش اخلاق حسابداری »، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، ش 36، ص15-38.
 60. نمازی، نویدرضا و حسین رجب دری (1398)، «بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر بی‌طرفی و شیوۀ ارتباط با صاحب‌کار در حسابرسی»، نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب‌وکار، شیراز.
 61. نمازی، محمد و حسین رجب دری (1397)، «اخلاق حرفه‌ای حسابرسی در ایران: تحلیل محتوا»، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 15، ش59، ص 34-1.
 62. نمازی، محمد، حسین رجب دری و اعظم روستامیمندی (۱۳۹۶)، «تدوین الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۱۲، ش۴، ص۷۰-۸۰ .
 63. نمازی، محمد، حسین رجب دری و اعظم روستامیمندی (۱۳۹۶)، «بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران»، پیشرفت‌های حسابداری، دوره ۹، ش۱، ص۱۹۲-۲۲۶.
 64. نمازی، محمد و حسین رجب دری (۱۳۹۶)، «بررسی تعامل سازه‌های الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل»، فصلنامۀ پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره ۹، ش۲، ص۷۱-۹۰.
 65. نمازی، محمد، حسین رجب دری (1397)، «تدوین سوگندنامۀ اخلاقی حسابداران ایران»، دوفصلنامۀ حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره 3، ش6، ص۳۷-۶۴.
 66. نوبخت، یونس (1398)، «بررسی تولیدات علمی حوزۀ موضوعی اخلاق در حسابداری»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دوره 14، ش3، ص ۱۲۵-۱۳۲.
 67. یداللهی، اکرم (1399)، «نقش مدیریت اخلاق حرفه‌ای درحسابداری و عملکرد حسابرسی با تأکید برآموزش اخلاق در حسابداری و حسابرسی»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم‌اجتماعی، تهران.
 68. AndreaSaltelli .(2020), Ethics of quantification or quantification of ethics? Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT), University of Bergen (UIB, Norway), and Open Evidence Research, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, Spain Volume 116, 102509.
 69. Baker, C.R. (2020), “LawVersus Ethics in Accounting”, Baker,C.R.(Ed.) Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting (Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, Vol.23, Emerald Publishing Limited, p.105-119.
 70. Donald L. Ariail, Khayati, A. , Shawver,T.(2021), “Perceptions by employed accounting students of ethical leadership and political skill: Evidence for including political skill in ethics pedagogy”, Journal of Accounting Education,Vol. 55.
 71. Dow- Kevin , E.Watson , M. W., Shea - Vincent , J.,& Kern , S .(2018), “An accounting ethics case from multiple perspectives”, Journal of Accounting Education, p.63-75 .
 72. Hunt–Shelby,D. (2019), “The ethics of branding, customer-brand relationships, brand-equity strategy, and branding as a societal institution”, Journal of Business Research, Vol. 95, p.408- 416.
 73. Ismail, S. and Yuhanis,N.(2018), “Determinants of ethical work behaviour of Malaysian public sector auditors”, Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 10 No. 1, p. 21-34.
 74. Kertarajasa, A.Y. Marwa,T. & Wahyudi, T. (2019), “The Effect of Competence, The Effect of Competence, Experience, Independence, Due Professional Care, And Auditor Integrity On Audit Qualitiy With Auditor Ethics As Moderating Variable”, journal of accounting finance and auditi, p.80-99.
 75. Nurlita Haeridistia, Agustin Fadjarenie. (2019), “The Effect Of Independence, Professional Ethics & Auditor Experience On Audit Quality”, International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 8, No. 02, p.24-27.
 76. Jakob Mökander & Luciano Floridi (2021), “Ethics Based Auditing to Develop Trustworthy AI”, Minds and Machines, 31: p.323–32.
 77. Jimmy Leonardo Velandia Daza and Jasleidy Astrid Prada Segura. UNIMINUTO, Bogotá C., Colombia (2020), “Ethical Questions Raised by Public Accountants in Colombia Related to Tax Advice”, International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business, p. 136-144.
 78. RamziBenkraiema, AliUyarbMerve, KiliccFriedrichSchneiderd. (2021), “Ethical behavior, auditing strength, and tax evasion: A worldwide perspective”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 43.
 79. Remišová, A., Lašáková, A. & Kirchmayer, Z. (2019), “InfluenceofFormal Ethics Program Components on Managerial Ethical Behavior”, J Bus Ethics, No. 160, p.151–
 80. Roger, C. & Graham, Jared, A. (2018), Moore"The mitigation of high-growth-related accounting distortions after sarbanes-oxley", Research in Accounting Regulation, Vol. 30, No. 2, October 2018, p. 82-94.
 81. Sandelowski M.Barroso J; Voils C.I. (2007), “Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings”, Research in Nursing & Health, 30(1): p.99-111.
 82. Tamara Poje & Maja Zaman Groff (2021), “Mapping Ethics Education in Accounting Research: A Bibliometric Analysis”, Journal of Business Ethics, DOI:10.1007/s10551-021-04846-9.
 83. Vander kolk. (2018), “the integration of ethical considerations in management accounting textbooks”, Accounting Education, No. 4. p. 426-443.
 84. West, A. & Buck 2by, S. (2018), “Ethics Education in the Qualification of Professional Accountants: Insights from Australia and New Zealand”, Journal of Business Ethics, p.1-20
 85. Zoran Todorović. (2019), “Application of Ethics in the Accounting Profession with an Overview of the Banking Sector”, Journal of Central Banking Theory and Practice, 7(3): p.139-158.