نقش اندازه و قدمت شرکت در اهتمام به رعایت اخلاق اجتماعی (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 کارشناس ارشد حسابداریدانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اندازه و قدمت شرکت در اهتمام به رعایت اخلاق اجتماعی (مسئولیت اجتماعی) است. اخلاق، مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و جزو فطریات و بدیهیات عقلی بشر است و در قرآن، یکی از مهم‌ترین اهداف پیامبران معرفی شده است؛ زیرا اعتلا و سعادت انسان در گرو پایبندی و آراستگی به اخلاق الهی است. این مقاله بر آن است به مفهوم اخلاق حرفه‌ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز سازمان‌های امروزی به اخلاق بپردازد. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از وبگاه «کدال» و نرم‌افزار «ره‌آورد نوین» استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات مالی و اخلاق اجتماعی 86 شرکت طی دهۀ 1390 استفاده شد و از نرم‌افزار «استاتا» در سطح اطمینان 95درصد و روش رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین اندازه و قدمت شرکت با رعایت اخلاق اجتماعی در زمینۀ محیط‌زیست و مشارکت اجتماعی، رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Size and Age of the Company in their Commitment to ObservingSocialEthics (Case study of companies listed on the Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

 • seyed hesam vagfi 1
 • kobra zargar 2
 • Zeynab nourbakhsh hosseiny 3
1 Assistant Professor,Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
2 Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
3 Department of Accounting, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]


the purpose of this study is to investigate the role of size and age of the companies in their effort to observe social ethics (social responsibility). Ethics is a set of do's and don'ts and is one of the instincts and rational axioms of human beings and is one of the most important goals of the prophets according to the Qur'an; because the exaltation and happiness of man depends on adherence and beauty to the divine morality. This article intends to address the concept of professional ethics and its importance and various dimensions and the need for ethics in today's organizations. In this research, Cadal site and new Rahvard software have been used to collect information. To test the research hypotheses, financial information and social ethics of 86 companies during the 90s and using stata software at 95% confidence level and regression method were used. The results of this study indicate that there is a direct and significant relationship between the size and age of the company with respect to social ethics in the field of environmentandsocialparticipation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental social ethics
 • social ethics related to social participation
 • company size
 • company age
 1. امیری، علی‌نقی، محمد همتی و مهدی مبینی (1389)، «اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان»، معرفت اخلاقی، دوره1 ، ش4، ص137-159.
 2. برندک، سجاد و فاطمه منصوری حبیب‌آبادی (1398)، «کارایی هیئت‌مدیره و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش تعدیلی پیشینۀ دانش مالی مدیرعامل»،چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، دوره2، ش19، ص108-127.
 3. بنی‌هاشمی، سیدعلی و حمید علیزاده (1396)، «ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای اخلاق حرفه‌ای و ارتباط آن با رضایت شغلی»، فصلنامۀ اخلاق، دوره13، ش47، ص103-127.
 4. بیک‌زاد، جعفر، محمد صادقی و ابراهیم پورداوود (1391)، «تأثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه‌ای کارکنان»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره7، ش2، ص1-9.
 5. پوردهقان، عادل و فخریه حمیدیان‌پور (1391)، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد شرکت، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.
 6. حساس یگانه، یحیی، حسینعلی سهرابی و محمد غواصی کناری (1399)، «ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت»، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، دوره12، ش45، ص1-20.
 7. حیدرپور، فرزانه و محمد قرنی (1394)، «تأثیر حسابداری زیست‌محیطی بر شاخص‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های تولیدی»، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، دوره7، ش26، ص39-50.
 8. خواجوی، شکرالله و مصطفی اعتمادی‌جوریابی (1394)، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن»، حسابداری سلامت، دوره 4، ش2، ص104-123.
 9. عاملی، منیژه (1381)، بررسی مبانی نظری اخلاق حرفهای در اسلام، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مذاهب کلامی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
 10. عرب‌صالحی، مهدی، غزل صادقی و محمود معین‌الدین (1393)، «رابطۀ مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشهای تجربی حسابداری، دوره3، ش3، ص1-20.
 11. علی‌پور، رامین، مینا شیخی گرجان و وحدت آقاجانی (1398)، «تأثیر اندازۀ شرکت بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، چشمانداز حسابداری و مدیریت، دوره2، ش14، ص1-18.
 12. علیزاده، مهدی، سارا سهیلی و وحیده بامشاد (1393)، «فراترکیب جایگاه مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار در ادبیات پژوهش معاصر سازمان در ایران»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دوره8، ش2، ص353-369.
 13. گل‌پرور، محسن و محمدحسین جمشیدیان (1395)، «رابطۀ مسئولیت‌پذیری اخلاقی و اجتماعی با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه در دانشجویان»، فصلنامۀ اخلاق، دوره12، ش44، ص99-130.
 14. مرتضوی، سعید، آذر کفاش‌پور و آفاق ارجمندی‌نژاد (1389)، «بررسی نقش واسط عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی»، پژوهش‌نامۀ مدیریت اجرایی، دوره10، ش2، ص109-134.
 15. Deegan, C., & Gordon, B. (1996). A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations. Accounting and business research26(3), p. 187-199.‏
 16. Grant, A. M. (2008), “The significance of task significance: Job performance effects, relational mechanisms, and boundary conditions”, Journal of applied psychology, 93(1), p. 108.‏
 17. Ioannou, I., & Serafeim, G (2012), “What drives corporate social performance? The role of nation-level institutions”, Journal of International Business Studies, 43(9), p. 834-864.
 18. Li, S., Zhao, Y., & Tong, J. (2013). Can Corporate Social Responsibility Report Reduce Cost of Equity Capital? Evidence from Chinese Stock Market. China J. Account. Stud9, p. 64-70.‏
 19. McAdam, R., & Leonard, D. (2003). Corporate social responsibility in a total quality management context: opportunities for sustainable growth. Corporate Governance: The international journal of business in society.‏
 20. Obeidat, B. Y. (2016). Exploring the relationship between corporate social responsibility, employee engagement, and organizational performance: The case of Jordanian mobile telecommunication companies. International Journal of Communications, Network and System Sciences9(09), p. 361.‏
 21. Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial performance: A meta-analysis. Organization studies24(3), 403-441.‏
 22. Pennino, Clare M (2004), “Managers and professional ethics”, Journal of Business Ethics, No. 41, p. 337-347.
 23. Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance. BRQ Business Research Quarterly19(2), p. 137-151.‏
 24. Serafeim, George. & Ioannou, Ioannis. (2013), “The Impact of Corporate Social Responsibility on Investmment Recommendations”, Available at: http: //ssrn. com/abstract=1507874.
 25. Thirumanickam, N., Rajamanoharan, I. D. and N. Nordin (2008). “Stakeholders’ Perceptions and Expectations of Corporate Social Responsibility Reporting in Malaysia”, Proceedings of the 7th Australasian Conference for Social and Environmental Accounting Research, 7 to 9 December, The Centre for Accounting, Governance and Sustainability, The University of South Australia, Adelaide, Australia, 11, p.1-8.
 26. Zhu, M., Liu, Z., & Shi, X. W. (2015). Does disclosing social responsibility information affect audit fee? Empirical Evidence basedd on Chinese public Companies. Journal of Shanxi University of Finance and Economics12, p. 113-124.‏