فصلنامه علمی ترویجی اخلاق

شناسنامه علمی شماره

چکیده


پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده
فصلنامۀعلمی – ترویجی  اخلاق
سال یازدهم/ شماره 43، (پیاپی 65 ) پاییز 1400
*
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول: عبدالرسول احمدیان
سردبیر: اصغر هادی
مدیر اجرایی: محمد بهارلو
*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
سیدحسن اسلامی اردکانی / استاد دانشگاه ادیان ومذاهب
مسعود آذربایجانی/ دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی حبیب اللهی / استادیاردانشگاه باقرالعلوم7
حسین دیبا/ استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
محمدرضا سالاری‌فر/ استادیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی علیزاده/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
اصغر هادی/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
 
 
*
همکاران علمی این شماره:
مهدی حبیب‌اللهی، محمدرضا سالاری‌فر، محمد ثناگوئی‌زاده، حسین دیبا، اصغر هادی
*
ویراستار: مریم شیرانی
مترجم انگلیسی: مهدی حبیب‌اللهی
صفحه‌آرا: فاطمه رجبی
*
نشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
نشانی: اصفهان، خیابان حافظ، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامة علمی- ترویجی اخلاق
تارنما: akhlagh.morsalat.irپست الکترونیک: akhlagh@dte.ir
تلفن: (7651 داخلی)  4 ـ 32344410 (031)صندوق پستی:697-81465
دورنگار: 32208005 (031) کد پستی: 8146957571
 
چاپ : مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 
 
 
 

عنوان مقاله [English]

Quarterly Journal of Extension in Ethics

چکیده [English]

 
 
 
Islamic Sciences and Culture Academy
Institute of Family and Theology
Quarterly Journal of Extension in Ethics
No.43 (65th Successive Fall 2021 /Eleventh Year
Publisher:  Islamic Preaching Office of the Theological Seminary of Qom
Director in Chief: Abdorrasool Ahmadian
Editor in Chief: Asgahr Hadi
Executive Manager: Mohammad Baharloo
*
Editorial Board (in alphaabetical order):


Mahdi Alizadeh /Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Masoud Azarbayjani /Associate Professor of the Institute of Hawza and University
Hossein Diba /Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Sayyed Hassan Eslami Ardakani /Professor of the University of Religions and Denominations
Mahdi Habibollahi /Assistant Professor of Bagher-Ol’Oloom University
Asghar Hadi /Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Mohammadreza Salarifar / Assistant Professor of the Institute of Hawza and University
*
Editorial Board  of this Issue:
 
Mahdi Habibollahi, Mohammadreza Salarifar, Mohammad Sanagooizadeh,             Hossein Diba, Asghar Hadi
*
 
Proofreader: Maryam shirani
English Translator: Mahdi Habibollahi
Typesetting: Fatemeh Rajabi
Publication: Isfahan Islamic Preaching Office Publication
Published by: Boostan Ketab Institute of Publication – Islamic Preaching Office
Published by: Institute of Family and Theology, affiliated to the Academy of Islamic Research, Science and Culture
Address: Islamic Preaching Office, Hafez St., Isfahan 81469-57571, Iran
E-mail: akhlagh@dte.irwebsite: http://akhlagh.morsalat.ir
Tel: 031-32344410 (EX7651)      PO Box: 81465-697      Fax: 031-32208005