دوره و شماره: دوره 17، شماره 43 - شماره پیاپی 65، آذر 1400، صفحه 1-218