اخلاق‌گستری در نهاد روحانیت با تأکید بر نقش‌های اجتماعی در گفتگو با دکتر سیدحسین شرف‌الدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی موسسه امام خمینی ره، گروه جامعه شناسی

چکیده

از نظر جامعه‌شناختی، روحانیت چه در نظام دینی شیعی چه در نظام‌مسیحی کاتولیک، یک صنف نیست، بلکه یک نهاد دینی تلقی می‌شود که نقش‌های اجتماعی گسترده‌ای به‌ویژه در جامعۀ ما بر عهده دارد. بدون ‌تردید، حلقۀ وصل این نهاد با جامعه، زمانی مطلوب جلوه خواهد کرد که این نهاد در کنش‌هایی که بواسطه ارتباطی که با جامعه دارد، امر اخلاق و قواعد‌ اخلاقی را به‌طور شایسته رعایت کند. از طرف دیگر، ایفای این نقش‌ها در جامعه توسط روحانیت باید به‌گونه‌ای باشد که شرایط گسترش اخلاق را در جامعه‌فراهم کند. این توضیح، این پرسش کلی را در اذهان ایجاد می‌کند‌که اساساً روحانیت چگونه می‌تواند با ایفای نقش‌های اجتماعی خود در ‌هر دو بخش، یعنی رعایت اخلاق و قواعد اخلاقی و گسترش اخلاق در جامعه،  ‌مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Expansion of Morality among the Clergies as an Institute with Emphasis on Social Roles in an Interview with Dr. Seyed Hossein Sharafuddi

نویسنده [English]

 • sayyed Hossein sharafoddin
.......
چکیده [English]

 
From a sociological point of view, the clergy is not a guild in both the Shia religious system and the Catholic Christian system, but is considered a religious institution that has extensive social roles, especially in our Iranian society. Undoubtedly, the link of this institution with the society will be favorable when the matter of ethics and the observance of moral rules by this institution in its actions due to its relationship with the society are duly respected. On the other hand, playing these roles in the society by the clergy should be in such a way as to provide the conditions for the expansion of ethics in the society. This explanation raises the general question in the mind that basically, how can the clergy be effective in both areas, i.e., observing ethics and moral rules and spreading ethics in the society through its social roles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • moral expansion
 • moral rules
 • clergy
 • assigned role
 • social roles
 1. احمدپور، مهدی (1397)، «گونه‌شناسی و تحلیل آسیب‌های اخلاقی تبلیغ دین»، فصلنامۀ اخلاق، ش29، ص31-55.
 2. احمدپور، مهدی (1401)، اخلاق تبلیغ دین: منشور اخلاقی مبلغان در سیرۀ اهلبیت:، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 3. اسفندیاری، محمد (۱۴۰۰)، «آسیب‌شناسی روحانیت»، فصلنامۀ حیات معنوی، ش۱۰، ص۱۹۹- ۲۰۸.
 4. بوسلیکی، حسن (1391)، «اخلاق تبلیغ دین در عصر حاضر؛ ارزش­ها و معضل­ها»، فصلنامۀ اسراء، ش۱۳، ص۱۷۱-۲۰۱.
 5. جعفریان، مجید (1401)، «واکاوی فهم طلاب از تزاحم اخلاقی در عمل به وظیفۀ طلبگی و زندگی روزمره»، فصلنامۀ اخلاق، ش44، ص45-76.
 6. دیبا، حسین (۱۴۰۰)، «عوامل کاهش تأثیرگذاری روحانیت در رشد اخلاقی جامعۀ ایران»، فصلنامۀ حیات معنوی، ش۱۰، ص۷۹-۹۲.
 7. ربانی خوراسگانی، علی (1395)، درآمدی بر جامعه‌شناسی تبلیغ دین در ایران: مطالعۀ جامعهشناختی وضعیت مبلغان روحانی بر اساس پژوهشی در اصفهان، اصفهان: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 8. شجاعی زند، علیرضا (۱۳۹۴)،‌ دین در زمینه و زمانۀ مدرن، تهران:‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 9. شرف‌الدین، سیدحسین (۱۳۹۹)، مخاطب‌شناسی در ارتباطات تبلیغی، تهران: پژوهشکدۀ باقرالعلوم:وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی.
 10. غفوری، محمدجواد (1393)، «بایسته­های مبلغین برای تبلیغ دین در اینترنت»، فصلنامۀ علمی‌‌تخصصی فرهنگ پژوهش، ش17، ص۷۳-۹۸.
 11. فیاض، ابراهیم و حسین بستان (1389)، «آسیب‌شناسی تبلیغ دینی در تلویزیون»، دوفصلنامۀ اسلام و علوم اجتماعی، ش۴، ص۳۹-۵۷.
 12. نجفی زنجانی، حافظ (1391)، اخلاق و آداب در تبلیغ، قم: پژوهشکدۀ باقرالعلوم، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
 13. واسعی، سیدعلیرضا و محمدشمس­الدین دیانی (1386)، درآمدی بر روش‌های تبلیغی ائمه :، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 14. Haidt, J. and Joseph, C. (2004). “Intuitive Ethics: how innately prepared intuitions generate culturally variable virtues”. Daedalus, Fall, 55–
دوره 18، شماره 46 - شماره پیاپی 68
بامحوریت اخلاق‌کنشگری روحانیت(2) به سفارش‌میز اخلاق ‌از قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی
شهریور 1401
صفحه 129-149
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 19 دی 1401