مروری نظامدار بر مفهوم منش‌های اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه شیراز

2 گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22081/jare.2023.65562.1794

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف بررسی و تشریح تلاش­های صورت‌گرفته در زمینۀ مفهوم­سازی منش اخلاقی انجام شد، مروری نظام‌دار است که با استفاده از روش مرور کتابخانه‌ای انجام شد. برای انجام پژوهش، کلیدواژه­های فارسی و انگلیسی منش اخلاقی، اخلاق و فضیلت­های منش در پایگاه­های شناخته‌شده در بازۀ زمانی سال‌های 1970 تا 2023 جستجو و 38 مقاله استخراج شد. بر اساس معیارهای میزان ارتباط با موضوع پژوهش و اعتبار نویسندگان و مجلات منتشرکننده، 32 مقاله انتخاب گردید. یافته‌ها نشان داد در سال‌های اخیر، روان‌شناسان اخلاق برای پیش‌بینی رفتار اخلاقی به بررسی آن دسته از صفات شخصیتی می‌پردازند که با رفتار اخلاقی مرتبط هستند. در پی جهت‌گیری اخیر، مدل‌های مختلفی با عناوین متفاوت اما با مضمون مشابه منش‌های اخلاقی پدید آمده است. از بین مدل‌های منش‌ اخلاقی به نظر می‌رسد مدل سه‌مؤلفه­ای کوهن و همکاران (2014) که منش اخلاقی را در قالب ساختاری چندوجهی شامل مؤلفه‌های انگیزشی، توانایی و هویتی مفهوم‌سازی می‌کند، در تعیین و مفهوم‌سازی مؤلفه‌ها و مکانیسم‌های تشکیل‌دهندۀ منش اخلاقی از جامعیت بیشتری برخوردار است. یافته‌های این پژوهش می­تواند هم به‌لحاظ نظری و هم کاربردی مؤثر واقع گردد. از جنبۀ نظری، پیشایندهای شخصیتی رفتار اخلاقی و غیراخلاقی تفسیر شده است. همچنین از نظر کاربردی، این یافته­ها می­تواند در ارزیابی منش اخلاقی، یاری­بخش روان­شناسان علاقه­مند به این حیطه باشد. علاوه بر آن، یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند در تعیین ملاک‌های مناسب هنگام گزینش و جذب نیرو در سازمان‌ها مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Systematic Review of the Concept of Moral Characters

نویسندگان [English]

 • mohsen arbezi 1
 • Masuad FazilatPour 2
1 Psychology departeman, Shiraz University
2 Department of Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The present research, which was conducted with the aim of investigating and explaining the efforts made in the field of conceptualization of moral character; It is a systematic review that was done using the library review method. To carry out the research, Farsi and English keywords of moral character, ethics, and character virtues were searched in well-known databases from 1970 to 2023, and 38 articles were extracted. Thirty-two articles were selected based on the criteria of the degree of connection with the research topic, the credibility of the authors, and the publishing journal, and the rest were discarded. The findings showed that moral psychologists had examined personality traits related to moral behavior in recent years to predict moral behavior. Following the recent orientations, various models have emerged under different titles but with the same theme of moral character. Among the models of moral character, the three-component model of Cohen and colleagues (2014) seems to be the one that conceptualizes moral character in the form of a multifaceted structure, including motivational, ability and identity components; it should be more comprehensive in determining and conceptualizing the constituent components and mechanisms of an ethical character. The findings of this study research can be effective both theoretically and practically. Theoretically, the personality antecedents of ethical and unethical behavior have been interpreted. In addition, from the practical point of view, these findings can help psychologists interested in this field to evaluate moral character. In addition, the present research findings can effectively determine the appropriate criteria during the selection and recruitment of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ethics
 • moral character
 • character virtues
 • personality antecedents
 • moral psychology
 1. آربزی، محسن و فرهاد خرمائی (1400الف)، «رابطۀ اخلاق وظیفه­گرا و اهداف پیشرفت: نقش واسطه­‌ای منبع کنترل»، مجله روان‌شناسی، 25(1): 32-49.
 2. آربزی، محسن و فرهاد خرمائی (1400ب)، «رابطۀ ساختاری منش اخلاقی صبر و اهداف پیشرفت تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای منبع کنترل»، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 8(2): 41-51.
 3. Aquino, , & Reed, A.(2002). “The self-importance of moral identity”. Journal of Personality and Social Psychology, 83(6): 1423-1440.
 4. Aquino, K., Freeman, , Reed II, A., Lim, V. K., & Felps, W. (2009). “Testing a social-cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality”. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1): 123-141.
 5. Ashton, C., & Lee, K. (2007). “Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure”. Personality and Social Psychology Review, 11(2): 150-166.
 6. Ashton, C., & Lee, K. (2008). “The HEXACO model of personality structure and the importance of the H Factor”. Social and Personality Psychology Compass, 2(5): 1952-1962.
 7. Ashton, C., Lee, K., & Vries, R. E. (2014). “The HEXACO Honesty-Humility, Agreeableness, and Emotionality Factors A Review of Research and Theory”. Personality and Social Psychology Review, 18(2): 139-152.
 8. Ashton, C., Paunonen, S. V., & Lee, K. (2014). “On the validity of narrow and broad personality traits: A response to”. Personality and Individual Differences, 56: 24-28.‏
 9. Batson, C. D., Lishner, D. A., Carpenter, A., Dulin, L., Harjusola-Webb, S., Stocks, E. L., … & Sampat, B. (2003). “As you would have them do unto you: Does imagining yourself in the other's place stimulate moral action”. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(9): 1190-1201.
 10. Baumeister, F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). “The Strength Model of Self-Control”. Current Directions in Psychological Science, 16(6): 351–355.
 11. Bazerman, H., & Gino, F. (2012). “Behavioral Ethics: Toward a Deeper Understanding of Moral Judgment and Dishonesty”. Annual Review of Law and Social Science, 8(1): 85- 104.
 12. Berry, M., Carpenter, N. C., & Barratt, C. L. (2012). “Do other-reports of counterproductive work behavior provide an incremental contribution over self-reports? A meta-analytic comparison”. Journal of Applied Psychology, 97(3): 613-636.
 13. Bethlehem, R. A., Allison, C., van Andel, E. M., Coles, A. I., Neil, K., & Baron-Cohen, S. (2017). “Does empathy predict altruism in the wild?” Social Neuroscience, 12(6): 743-750.
 14. Blasi, A. (2005). “Moral character: A psychological approach. In D.K. Lapsley & F.C. Power (Eds.)”, Character psychology and character education (pp. 18–35), Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
 15. Cloninger, C. R. (1994). “Temperament and personality”. Current Opinion in Neurobiology, 4(2): 266-273.
 16. Cloninger, C. R., & Syrakic, D. M. (1994). Differentiating normal and deviant personality by the seven factor personality model. In S. Strack and M Lorr (Eds). New York: Springer Publishing co.
 17. Cohen, T. R. (2017). “The morality factor”. Scientific American-Mind, 28(1): 32-38.‏
 18. Cohen, T. R., & Morse, L. (2014). “Moral character: What it is and what it does”. Research in Organizational Behavior, 34: 43-61.‏
 19. Cohen, R., & Proneness, G. (2017). “Moral Character and Trustworthiness in Negotiations”.‏The Negotiator’s Desk Reference, 471-480.
 20. Cohen, R., Morse, L., & Kim, Y. (2014). “Moral character in the workplace”. Journal Personality and Social Psychology, 107(5): 943-963.
 21. Cohen, T. R., Panter, A. T., & Turan, N. (2012). “Guilt proneness and moral character”. Current Directions in Psychological Science, 21(5): 355-359.
 22. Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N., Morse, L., & Kim, Y. (2013). “Agreement and similarity in self-other perceptions of moral character”. Journal of Research in Personality, 47(6): 816-830.‏
 23. Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N., Morse, L., & Kim, Y. (2014). “Moral character in the workplace”. Journal of Personality and Social Psychology, 107(5): 943-963.‏
 24. Davis, M. H. (2015). Empathy and prosocial behavior. In D. A. Schroeder & W. G. Graziano (Eds.), The Oxford handbook of prosocial behavior(pp. 282–306). Oxford University Press.
 25. De Ridder, D. T., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, F. M., & Baumeister, R. F. (2012). “Taking stock of self-control: A meta-analysis of how trait self-control relates to a wide range of behaviors”. Personality and Social Psychology Review, 16(1): 76-99.‏
 26. Decety, J., & Cowell, M. (2014). “Friends or foes: Is empathy necessary for moral behavior?” Perspectives on Psychological Science, 9(5): 525-537.‏
 27. Decety, J., & Cowell, M. (2015). “Empathy, justice, and moral behavior”. AJOB Neuroscience, 6(3): 3-14.‏
 28. Doris, J. M., & Doris, J. M. (2002). Lack of character: Personality and moral behavior. Cambridge University Press.‏
 29. Eisenberg, N. (2000). “Emotion, regulation, and moral development”. Annual Review of Psychology, 51(1): 665-697.
 30. Fillip, I., Saheba, N., Wick, B. & Amir Radfar, M. D. (2016). Morality and ethical theories in the context of human behavior. Morality and Ethical Theories, 32(2): 83-87.
 31. Frimer, A., Schaefer, N. K. & Oakes, H. (2014). “Moral actor, selfish agent”. Journal of Personality and Social Psychology, 106(5): 790-802.‏
 32. Funder, D. C. & Fast, L. A. (2010). Personality in social psychology. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology(pp. 668–697). John Wiley & Sons, Inc.
 33. Geyer, A. L. & Baumeister, R. F. (2005). Religion, Morality, and Self-Control: Values, Virtues, and Vices. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality(pp. 412–432). The Guilford Press.
 34. Giluk, L. & Postlethwaite, B. E. (2015). “Big Five personality and academic dishonesty: A meta-analytic review”. Personality and Individual Differences, 72: 59-67.‏
 35. Gino, , & Ariely, D. (2012). “The dark side of creativity: original thinkers can be more dishonest”. Journal of Personality and Social Psychology, 102(3): 445-459.‏
 36. Gino, , Schweitzer, M. E., Mead, N. L., & Ariely, D. (2011). “Unable to resist temptation: How self-control depletion promotes unethical behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2): 191-203.
 37. Guo, Z., Li, W., Yang, Y., & Kou, Y. (2021). “Honesty-Humility and unethical behavior in adolescents: The mediating role of moral disengagement and the moderating role of system justification”. Journal of Adolescence, 90: 11-22.
 38. Haidt, & Kesebir, S. (2010). Morality, In S. T. Fiske, D. T. Gilbert & G. Lindzey (Eds.), Handbook of Social Psychology (Vol. 5, pp. 797-832), New York: Wiley.
 39. Haidt, J. (2010). “Moral psychology must not be based on faith and hope: Commentary on Narvaez”. Perspectives on Psychological Science, 5(2): 182-184.
 40. Henle, C. & Gross, M. (2013). Born to Be Deviant?: An Examination of the Relationship between Workplace Deviance and Employee Personality. In S. Elias (Ed.), Deviant and Criminal Behavior in the Workplace(pp. 50-76). New York, USA: New York University Press.
 41. Hertz, G. & Krettenauer, T. (2016). “Does moral identity effectively predict moral behavior?: A meta-analysis”. Review of General Psychology, 20(2): 129-140.‏
 42. Hogan, R. (1973). “Moral conduct and moral character: A psychological perspective”. Psychological Bulletin, 79(4): 217-232.‏
 43. Hogan, (1975). “The structure of moral character and the explanation of moral action”. Journal of Youth and Adolescence, 4(1): 1-15.
 44. Janoff-Bulman, & Carnes, N. C. (2013). “Surveying the Moral Landscape Moral Motives and Group-Based Moralities”. Personality and Social Psychology Review, 17(3): 219-236.
 45. Jordan, J., Flynn, F. J. & Cohen, T. R. (2015). “Forgive them for I have sinned: The relationship between guilt and forgiveness of others' transgressions”. European Journal of Social Psychology, 45(4): 441-459.‏
 46. Kim , Cohen T. R. & Panter A. T. (2015). The reciprocal relationship between counterproductive work behavior and workplace mistreatment: Its temporal dynamics and boundary conditions. Electronic copy available at: http://ssrn.com/ abstract=2638429 Paper presented at the annual meeting of the Interdisciplinary Network for Group Research (INGroup), Pittsburgh, PA.
 47. Kim, & Cohen, T. R. (2015). “Moral character and workplace deviance: Recent research and current trends”. Current opinion in Psychology, 6: 134-138.
 48. Krettenauer, (2020). “Moral identity as a goal of moral action: A Self-Determination Theory perspective”. Journal of Moral Education, 49(3): 330-345.
 49. Larsen, R. J., Buss, D. M., Wismeijer, A., Song, J. & Van den Berg, S. (2021). Personality psychology: Domains of knowledge about human nature(Vol. 5). McGraw-Hill.‏
 50. Lee, S. D., Kuncel, N. R. & Gau, J. (2020). “Personality, attitude, and demographic correlates of academic dishonesty: A meta-analysis”. Psychological Bulletin, 146(11): 1042-1058.‏
 51. Maille, V., Gentina, E. & Li, Z. (2021). The influence of social belonging and creativity on the immoral consumption behaviors of new adolescents: A cross-cultural study of 16–24 year olds. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 36(3): 70-99.
 52. McCrae, R. R. (2017). The Five-Factor Model across cultures. In A. T. Church (Ed.), The Praeger handbook of personality across cultures: Trait psychology across cultures(pp. 47–71). Praeger/ABC-CLIO.
 53. Moreira, P. A., Inman, R. A., Rosa, I., Cloninger, K., Duarte, A., & Robert Cloninger, C. (2021). “The psychobiological model of personality and its association with student approaches to learning: Integrating temperament and character”. Scandinavian Journal of Educational Research, 65(4): 693-709.‏
 54. Morse, , & Cohen, T. R. (2019). “Moral character in negotiation”. Academy of Management Perspectives, 33(1): 12-25.‏
 55. Narvaez, D. (2010). “Moral complexity: The fatal attraction of truthiness and the importance of mature moral functioning”. Perspectives on Psychological Science, 5(2): 163-181.
 56. Nucci, L. & Narvez, D. (Eds.). (2014). Handbook of moral and character education, Routledge.‏
 57. O'Boyle, H., Jr. Forsyth, D. R., Banks, G. C., & McDaniel, M. A. (2012). “A meta-analysis of the Dark Triad and work behavior: A social exchange perspective”. Journal of Applied Psychology, 97(3): 557-579.
 58. Ones, S., Viswesvaran, C. & Schmidt, F. L. (2012). Integrity tests predict counterproductive work behaviors and job performance well: Comment on Van Iddekinge, Roth, Raymark, and Odle-Dusseau (2012). Journal of Applied Psychology, 97(3): 537-542.
 59. Peterson, C. & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification(Vol. 1). Oxford University Press.‏
 60. Rai, S. & Fiske, A. P. (2011). “Moral psychology is relationship regulation: Moral motives for unity, hierarchy, equality, and proportionality”. Psychological Review, 118(1): 57-75.
 61. Reeve, J. (2018). Understanding motivation and emotion. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 62. Rest, J. R., Narvaez, D., Thoma, S. J. & Bebeau, M. J. (1999). “DIT2: Devising and testing a revised instrument of moral judgment”. Journal of Educational Psychology, 91(4): 644-659.‏
 63. Río-Martínez, L., Marquez-Arrico, J. E., Prat, G. & Adan, A. (2020). “Temperament and character profile and its clinical correlates in male patients with dual schizophrenia”. Journal of Clinical Medicine, 9(6): 1-16.‏
 64. Roberts, B. W., Jackson, J. J., Fayard, J. V., Edmonds, G. & Meints, J. (2009). Conscientiousness, In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of Individual Differences in Social Behavior, New York: Guilford Press.
 65. Sackett, R. & Walmsley P. T. (2014). “Which personality attributes are most important in the workplace?” Perspect Psycholgical Scienc, 9(5):538- 551.
 66. Schunk, D. H. & Zimmerman, B. J. (2013). Self-regulation and learning. In W. M. Reynolds, G. E. Miller, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: Educational psychology (pp. 45–68). John Wiley & Sons, Inc..
 67. Seligman, M. E. R. (2002). Positive Psychology, Positive Presentation and Positive Therapy in the Hand book of Positive Psychology edited by Snyder, C. R. & Lopez, S. J., Oxford University Press.
 68. Shao, , Aquino, K. & Freeman, D. (2008). “Beyond moral reasoning: A review of moral identity research and its implications for business ethics”. Business Ethics Quarterly, 18(4): 513–540.
 69. Sheikh, S. (2007). Moral motivations: The relationship between self-regulation and morality.‏Masters Theses, Graduate School, University of Massachusetts Amherst.
 70. Sperry, L. (1997). “Leadership dynamics: Character and character structure in executives”. Consulting Psychology Journal:Practice and Research, 49(4): 268–280.
 71. Tangney, P., Stuewig, J. & Martinez, A. G. (2014). “Two faces of shame: The roles of shame and guilt in predicting recidivism”. Psychological Science, 25(3): 799-805.
 72. Tangney, P., Stuewig, J. & Mashek, D. J. (2007). “Moral emotions and moral behavior”. Annual Review of Psychology, 58: 345-372.
 73. Wiltermuth, S. & Cohen, T. R. (2014). “I’d Only Let You Down: guilt proneness and the avoidance of harmful interdependence”. Journal Personality Social Psychology, 107(5): 925-942.
 74. Wong, B. (2006). Natural moralities: A defense of pluralistic relativism, New York: Oxford University Press.
دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 70
اولین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
اسفند 1401
صفحه 37-73
 • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1402