رویکرد حاکم بر پژوهش های حوزه اخلاق در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد مدیریت ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22081/jare.2023.67133.1847

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناخت رویکرد حاکم بر پژوهش‌های حوزه اخلاق در ورزش با تاکید بر ورزش جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون می‌باشد. همچنین، داده‌های موردنیاز پژوهش، از کلیه مقالات علمی- پژوهشی، رساله و پایان‌نامه‌های حوزه اخلاق در ورزش به دست آمد. جهت تأیید و میزان انتقال‌پذیری تحقیق، نتایج و یافته‌های پژوهش در اختیار چهار تن از اساتید حوزه علوم ورزشی قرار گرفت و روایی درونی و بیرونی آن تائید گردید. در راستای قابلیت سازگاری یا اطمینان از کیفیت پژوهش، روش تجزیه تحلیل داده‌ها در اختیار دو داور حوزه تخصصی اخلاق ورزش قرار گرفت و تائید شد. نتایج نشان داد 55 مفهوم یا کد اولیه، 13 تم فرعی و 5 تم اصلی اخلاق سازمانی، اخلاق پژوهشی، اخلاق ورزشی، اخلاق اقتصادی و اخلاق رسانه‌ای در قالب گفتمان حاکم بر پژوهش‌های حوزه اخلاق در ورزش محوربندی می‌شوند. ضمناً در اخلاق سازمانی، اخلاق قانونی، اخلاق نیروی انسانی در ورزش و حفظ و ترویج ارزش‌های اخلاقی درسازمان موردتوجه قرارگرفته است. اخلاق دین‌محور، اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی و فرهنگ ورزش نیز از ابعاد مهم اخلاق ورزشی بودند. اخلاق مالی و بازاریابی در ورزش مولفه های اخلاق مالی در ورزش را شکل می دهند. همچنین، پیشگیری از فساد مالی در ورزش از طریق نقش‌آفرینی رسانه‌ها و افزایش سواد رسانه‌ای در عرصه رسانه و ارتقاء آگاهی جامعه ورزش نسبت به محتوای انواع رسانه‌ها، از دیگر نتایج تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The dominant approach to research in the field of ethics in sports

نویسندگان [English]

 • javid pourabdi 1
 • Rahim Ramzaninejad 2
 • Maryam besharatimoghadam 1
1 PhD student of sports management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was to identify the predominant research approach in the field of ethics in sports with an emphasis on sports in the Islamic Republic of Iran. The research method is using thematic analysis method. Also, the data required for the research has been obtained from all articles, treatises and scientific-research theses in the field of ethics in sports. In order to confirm and transferability of the research, the results and findings of the research were given to four sports science professors and its internal and external validity was confirmed. In order to ensure the consistency or quality of the research, the method of data analysis was given to two referees in the field of sports ethics and was approved. The results showed that 55 basic concepts or codes, 13 sub-themes and 5 main topics of organizational ethics, research ethics, sports ethics, economic ethics and media ethics are concentrated in the dominant discourse of ethics in sports. In addition, organizational ethics, legal ethics, ethics of human forces active in sports and maintaining and promoting moral values in the organization have been taken into consideration. Political ethics and social ethics were also important aspects of sports ethics. Also, the prevention of financial corruption in sports through the role of the media and increasing media literacy in the field of media and improving their awareness of the content of all types of media are among the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conversation
 • ethics
 • qualitative approach
 • thematic analysis
 • Sport
 1.  

  1. پورعبدی، جاوید، سیاوش خداپرست و وحید ساعتچیان (1399)، «ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای (مدّظله‌العالی)»، فصلنامۀ علمی مطالعات انقلاب اسلامی، س17، ش62 ، ص161-182.
  2. تاج‌بخش، علی (1393)، «مدل ارتقای سطح اخلاق ورزشی با رویکرد اسلامی»، فصلنامه علمیپژوهشی پژوهش‌نامۀ اخلاق، س7، ش25، ص45-68.
  3. دانش‌پژوه، فرشید (1401)، «سیاست اخلاقی در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای»، فصلنامۀ گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی، س1، ش1، ص24-44.
  4. رضایی جعفری، محسن، علیرضا آقاحسینی و علی علی‌حسینی (1395)، «گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعۀ ارزش‌های آن در عصر جهانی‌شدن براساس نظریۀ گفتمان لاکلا و موفه» مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، س6، ش20، ص85-110.
  5. رمضانی‌نژاد، رحیم، فاطمه احمدی، بهنام عاشقی و مجتبی اسکندری‌پور (1399)، مدیریت پیشرفته در سازمان‌های ورزشی، تبریز: طنین دانش.
  6. فاضلی، حبیب‌الله (1391)، «ورزش و سیاست هویت»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، س7، ش2، ص151-174.
  7. قربانی، محمدحسین، احسان محمدی و حسین زارعیان (1398الف)، «تدوین الگوی مدیریت فساد در ورزش ایران»، نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، س7، ش26، ص۱۲۱-138.
  8. قربانی، محمدحسین، مرجان امیرمقدم و حسین زارعیان (1398ب)، «شناسایی و تدوین الگوی ارزش‌های اخلاقی در ورزش ایران» نشریۀ پژوهش در ورزش تربیتی، س7، ش17، ص277-304.
  9. کشیشیان سیرکی، گارینه (1401)، «مطالعه تطبیقی گفتمان‌های امام‌خمینی و یورگن هابرماس براساس تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه»، فصلنامۀ گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی، س1، ش2، ص43-67.
  10. کوزه‌چیان، هاشم، مهران سرداری، محمد احسانی و مجتبی امیری (1400)، «طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، س13، ش65، ص179-202.
  11. مطهری، مرتضی (1390)، فلسفه اخلاق، قم: صدرا.
  12. میرزایی، مختار، زهرا پورزمانی و علی بیات (1401)، «ارزش‌های اخلاقی، هویت اجتماعی و ایدئولوژی اخلاقی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت»، فصلنامۀ اخلاق در علوم فناوری، س17، ش1، ص۱۸۳-190.
  13. نقدی، وحید (1396)، «مطالعۀ تطبیقی تمایل افراد جامعه نسبت به رعایت اخلاق: با تأکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه»، نشریۀ تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، س8، ش2، ص31-95.
  14. نظرویسی، حامد، مظفر یکتایار و حمید قاسمی (1399)، «طراحی الگوی سواد رسانه‌ای در ورزش»، نشریۀ پژوهش‌های ارتباطی، س27، ش102، ص121-149.
  15. وحدانی‌فر، هادی (1399)، «نقد و بررسی تطبیقی گونه‌های مختلف تعریف‌شناسی اخلاق در اندیشۀ اسلامی»، پژوهش‌نامۀ اخلاق، س13، ش47، ص139-158.
  16. Burton, L. J., Peachey, J. W., & Wells, J. E. (2017). “The role of servant leadership in developing an ethical climate in sport organizations”. Journal of Sport Management, 31(3): 229-240.
  17. Chadwick, S. (2022). “From utilitarianism and neoclassical sport management to a new geopolitical economy of sport”. European Sport Management Quarterly, 22(5): 685-704.‏
  18. Carter, E. (2009). Athlete social responsibility (ASR): A grounded theory inquiry into the social consciousness of elite athletes.‏A. Royal Roads University, British Columbia, Canada.
  19. Dinç, A. (2020). “Investigating the Relationship between Ethical Values and Career Awareness of Igdir University Sports Science Students”. African Educational Research Journal, 8: 137-141.‏
  20. Fedorov, A. V. (2019). “The heritage of Yuri Lotman, Umberto Eco and Vladimir Propp in the context of media literacy education”. Медиаобразование, 2: 243-248.‏
  21. Flite, C. A., & Harman, L. B. (2013). “Code of ethics: principles for ethical leadership”. Perspectives in Health Information Management/AHIMA, American Health Information Management Association, 10 (8): 123-134.
  22. Harriss, D. J., MacSween, A., & Atkinson, G. (2019). “Ethical standards in sport and exercise science research: 2020 update”. International journal of sports medicine, 40(13): 813-817.
  23. Hutasuhut, J., Syamsuri, A. R., Saragih, A., & Sarkum, S. (2021). “Islamic work ethics in management performance perspectives: Conceptualization and value internalization”. In Halal development: Trends, opportunities and challenges, 8(1): 88-93.
  24. Kardišauskas, A. (2015). “Sports Ethics Relativity: Point of View of Athletes and Sport Community Members”. European Journal of Physical Education and Sport, (4): 181-185.‏
  25. Laeheem, K. (2018), “Relationships between Islamic ethical behavior and Islamic factors among Muslim youths in the three southern border provinces of Thailand”, Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(2): 305-311.
  26. Lachal, J., Revah-Levy, A., Orri, M., & Moro, M. R. (2017). “Metasynthesis: an original method to synthesize qualitative literature in psychiatry”. Frontiers in psychiatry, 8 (4) 255-269.‏
  27. Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). “Doing a thematic analysis: A practical, step-by-step guide for learning and teaching scholars”. All Ireland Journal of Higher Education, 9(3): 3351-3364.
  28. Masters, A. (2015). “Corruption in sport: From the playing field to the field of policy”. Policy and Society, 34(2): 111-123.‏
  29. Meeuwsen, S., & Kreft, L. (2022). “Sport and Politics in the Twenty-First Century”. Sport, Ethics and Philosophy, 1-14.‏
  30. Milanović, L., Ranđelović, N., Živković, D., & Savić, Z. (2021). “Ethics and sports: Aspects of consideration of different authors”. Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove, 8(2): 16-32.‏
  31. Mortimer, H., Whitehead, J., Kavussanu, M., Gürpınar, B., & Ring, C. (2021). “Values and clean sport”. Journal of Sports Sciences, 39(5), 533-541.
  32. Scholz, P. (2016). “Football fan behavior of the oldest club in the Czech Republic”. Journal of Physical Education and Sport, 112 (1): 694- 696.
  33. Sivasub, S., Dlabolová, D. H., Kralikova, V., & Khan, Z. R. (2021). “Assisting you to advance with ethics in research: an introduction to ethical governance and application procedures”. International Journal for Educational Integrity, 17(1): 1-18.
  34. Sun, K., & Ji, T. (2022). “The Relationship Between Perfectionism and Sports Ethics Among Young Athletes Based on Achievement Goal Theory”. Frontiers in Psychology, 13: 1-6.
  35. Tuffour, I. (2017). “A critical overview of interpretative phenomenological analysis: A contemporary qualitative research approach”. Journal of healthcare communications, 2(4): 2-5.‏
  36. Vargas-Mendoza, N., Fregoso-Aguilar, T., Madrigal-Santillán, E., Morales-González, Á., & Morales-González, J. A. (2018). “Ethical concerns in sport: when the will to win exceed the spirit of sport”. Behavioral Sciences, 8(9): 78-96.‏‏
  37. Vitolla, F., Raimo, N., Rubino, M., & Garegnani, G. M. (2021). “Do cultural differences impact ethical issues? Exploring the relationship between national culture and quality of code of ethics”. Journal of International Management, 27(1): 1-14.

  Zwiech, P. (2021). “Perception of justice in performance appraisal: empirical findings from enterprises from the West Pomeranian Voivodship in Poland”. Procedia Computer Science, 192: 4649-4657.