دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 71، خرداد 1402 
رویکرد حاکم بر پژوهش های حوزه اخلاق در ورزش

صفحه 111-138

10.22081/jare.2023.67133.1847

جاوید پورعبدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مریم بشارتی مقدم