ملاحظات اخلاقی در مواجهه روحانیت با معنویتهای نوظهور (مطالعه موردی: جریان پائولوکوئیلو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کلام و فلسفه، پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران، hamid_negaresh@yahoo.com

2 فقه و اصول، پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم ، ایران

10.22081/jare.2024.68207.1882

چکیده

روحانیت به دلیل مسئولیت اجتماعی خویش در قبال افراد جامعه، باید چون طبیبی دوّار به دنبال آسیب دیده‌گان اجتماعی بگردد و دردهای معنوی آنان را مداوا کند؛ مشکل اصلی که ما را به سوی این پژوهش سوق داد، چگونگی مواجهه اخلاقی روحانیت با معنویتهای نوظهور به دلیل ویژگیهای خاص این معنویتها است. مواجهه با این معنویتها دارای دو بعد است: مسئلۀ دینی و مسئلۀ اجتماعی؛ مسئلۀ دینی به این معناست که به عنوان مبلغ دین، چه رویکردی را در مواجهه با افرادی که جذب این گروه‌ها شده‌اند در پیش گیریم؟ مسئلۀ اجتماعی نیز ناظر به این است که گروه‌ها نوپدید دینی و معنوی در راستای فرهنگ رسمی جامعه نیستند، از این رو معمولاً تعارضاتی را ایجاد می‌کنند که به ویژه در خانواده‌ها نمود می‌یابد. این کشمکش‌ها و تعارض‌ها گاه حتی به سطح حکومت، نهادهای رسمی و… رسیده و جنبۀ امنیتی می‌یابد. اما در اینجا مقصود ما از آسیب، آسیب اجتماعی و مقصود از آسیب اجتماعی، بی‌نظمی اجتماعی و اختلال در روابط اجتماعی است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مواجهات اخلاقی روحانیت با معنویتهای نوظهور(با تأکید بر جریان پائولوکوئیلو) چگونه باید باشد؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای است و یافته پژوهش آن است که روحانیت باید همزمان از دو رویکرد ایجابی و سلبی برای مواجهه با معنویتهای نوظهور به ویژه جریان پائولوکوئیلو بهر‌ه جوید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ethical considerations in facing the clergy with emerging spiritualities (Case study: Paulo Coelho flow)

نویسندگان [English]

 • hamid negaresh 1
 • ali karshenas 2
1 Associate Professor, Theology and Philosophy, Imam Sadiq Research Institute, Qom, Iran, hamid_negaresh@yahoo.com
2 Jurisprudence and Principles, Research Institute of Imam Sadiq (AS), Qom, Iran
چکیده [English]

Due to its social responsibility towards the people of the society, the clergy should look for the socially injured and treat their spiritual pains like a traveling doctor. The main problem that led us to this research is how the clergy morally confronts emerging spiritualities due to the special characteristics of these spiritualities. Facing these spiritualities has two dimensions: religious issue and social issue; The religious issue means that as a preacher of religion, what approach should we take when dealing with people who are attracted to these groups? The social issue also refers to the fact that the new religious and spiritual groups are not in line with the official culture of the society, therefore they usually create conflicts that are manifested especially in families. These struggles and conflicts sometimes even reach the level of the government, official institutions, etc. and find a security aspect. But here we mean harm, social harm, and we mean social harm, social disorder and disruption in social relations. The main question of the current research is, how should the moral encounters of the clergy with emerging spiritualities (with emphasis on Paulo Coelho's movement) be? The research method is descriptive-analytical and based on library sources, and the finding of the research is that the clergy should simultaneously benefit from two positive and negative approaches to face the emerging spiritualities, especially the Paulo Coelho trend.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ethics
 • spirituality
 • emerging spiritualities
 • Paulo Coelho
 1. منابع

  1. قرآن کریم.
  2. نهجالبلاغه.
  3. ‏ ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
  4. جرجانی، علی بن محمد (1370)، کتاب التعریفات، تهران: ناصرخسرو.
  5. خوانساری، جمال‌الدین محمد (1366)، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  6. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1375)، المفردات فی غریب القرآن، تهران‌: مرتضوى‌.
  7. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1374)، المیزان‌ فی تفسیر القرآن، قم‌: اسلامى.
  8. طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان، تهران: ناصرخسرو.
  9. طریحی، فخرالدین (1375)، مجمع البحرین، تهران: مکتبة المرتضویة.
  10. فراهیدی، خلیل بن احمد (1409ق)، کتاب العین، تهران: هجرت.
  11. کوئیلو، پائولو (1384الف) کیمیاگر، ترجمۀ آرش حجازی، تهران: کاروان.
  12. کوئیلو، پائولو (1384ب)، والکریها، ترجمۀ سوسن اردکانی، تهران: نگارستان کتاب.
  13. کوئیلو، پائولو (1384ج)، بریدا، ترجمۀ آرش حجازی، تهران: کاروان.
  14. کوئیلو، پائولو (1384د)، در ساحل رودخانۀ پیدرا، ترجمۀ آرش حجازی، تهران: کاروان.
  15. کوئیلو، پائولو (1384هـ)، کوه پنجم، ترجمۀ آرش حجازی، تهران: کاروان.
  16. کوئیلو، پائولو (1385)، زهیر، ترجمۀ آرش حجازی، تهران: کاروان.
  17. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  18. مظاهری سیف، حمیدرضا (1389)، جریانشناسی انتقادی معنویتهای نوظهور، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  19. معلوف، لوئیس (1387)، المنجد، ترجمۀ محمد بندربیگی، تهران: اسلامی.
  20. معین، محمد (1363)، فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر.
  21. مفید، محمد بن محمد (1413ق)، ألامالی، قم: کنگرۀ شیخ مفید.
  22. مکارم شیرازی، ناصر (1368)، ‌تفسیر نمونه،‌‌ تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  23. نگارش، حمید (1397)، پندار معنویت (نقدی بر جنبشها و فرقه‌های نوپدید)، قم: پژوهشگاه علوم اسلامی امام‌صادق(ع).
  24. واسعی، سیدعلیرضا و محمد شمس‌الدین دیانی (1386)، درآمدی بر روشهای تبلیغی ائمه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  25. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1389)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، قم: مؤسسۀ دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع).

   

دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 72
سومین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
شهریور 1402
صفحه 133-154
 • تاریخ دریافت: 07 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1402