اخلاق حرفه ای در اسلام و رابطه آن با اثربخشی مدیران آموزشی

نویسندگان

1 کارشنا سارشد مدیریت آموزشی و آموزگار آموزشگاه های منطقه تسوج.

2 کارشنا سارشد برنامه ریزی آموزشی و آموزگار آموزشگاه های منطقه تسوج

چکیده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و اثربخشی در بین مدیران آموزشی مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد
 می باشد. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 220 نفر از معلمان و کارکنان اداری مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد بود، که به وسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر،  توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای گرد آوری داده ها دو پرسشنامه ی محقق ساخته، که یکی اخلاق حرفه ای و دیگری اثربخشی را اندازه گیری می کرد مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج پژوهش نشان داد:


 اخلاق حرفه ای در مدیران آموزشی مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد در سطح بالایی قرار داشت؛
رابطه همه مؤلفه های اخلاق حرفه ای و اثربخشی مثبت و معنی دار بود؛
میان سطح اخلاق حرفه ای و اثربخشی آنان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت؛
 از بین مؤلفه های اخلاق حرفه ای مؤلفه عملکرد بیش از دو مؤلفه دیگر (منش و دانش) مؤلفه های اثربخشی را پیش بینی می کرد.


نتایج به دست آمده، اهمیت نقش اخلاق حرفه ای در مدارس را نشان می دهد و به این نکته اشاره دارد که مدرسه به عنوان یک نهاد اساساً اخلاقی و مستلزم برخورداری از مدیریت اخلاقی می باشد.

کلیدواژه‌ها


. ابن‌مسکویه، احمدبن‌یعقوب؛ تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق؛ قم: انتشارات بیدار، 1371.
2. جوادی آملی، عبدالله؛ مبانی اخلاق در قرآن؛ ج10، قم: اسراء، 1387.
3. دادگر، یدالله؛ «اخلاق بازرگانی (و کسب‌وکار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی»؛ نشریۀ اقتصادپژوهشنامۀ بازرگانی، شمارۀ 38 (بهار1385)، ص87-120.
4. دفت، ریچارد ال؛ تئوری و طراحی سازمان؛ ترجمۀ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1388.
5. رشیدی، فریبا؛ بررسی رابطۀ بین اخلاق اسلامی کار، تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر سازمانی در بین مدیران دبیرستان‌های شهر شیراز؛ دانشگاه شیراز: پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت آموزشی، 1383.
6. شریف، سیدمصطفی و همکاران؛ «بررسی رابطۀ اثربخشی مدیران با عامل‌های سه‌گانۀ موقعیت در الگوی رهبری فیدلر»؛ اندیشه‌های نوین تربیتی، دورۀ دوم، شمارۀ 1 و 2 (1385)، ص7- 26.
7. شفیع‌پور مطلق، فرهاد؛ «بررسی راه‌های انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی»؛ نشریۀ حوزه و دانشگاه، سال هشتم، شمارۀ 32 (1381)، ص69- 86.
8. شکوهی، غلامحسین؛ مبانی و اصول آموزش‌وپرورش؛ مشهد: آستان قدس رضوی، 1378.
9. ــــــــــــــــــــــــــــ؛ مبانی و اصول آموزش و پرورش؛ مشهد: انتشارات به نشر، 1383.
10. صافی، احمد؛ سازمان و قوانین آموزش‌وپرورش ایران؛ چ8، تهران: سمت، 1379.
11. فرامرز قراملکی، احد؛ درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای. چ1، تهران: انتشارات سرآمد، 1387.
12. مشایخی، محمدعلی؛ «مبانی اخلاق کار از دیدگاه امام‌علیA»؛ دوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شمارۀ 1 (1390)، ص37- 65.
13. نصر، سیدحسین؛ «اخلاق کار اسلامی»؛ ترجمۀ سیداحمد موثقی؛ نشریۀ کار و جامعه، شمارۀ 31 (تیر و مرداد1378)، ص15-23.
14. واثقی، قاسم؛ مدیریت اسلامی؛ چ2، قم: انتشارات زمزم هدایت، 1384.
15. واعظی، مظفرالدین و همکاران؛ «بررسی ارتباط رفتاری مؤلفه‌های رفتاری مدیران آموزشی با اثربخشی دبیرستان‌های شهر تهران»؛ مجلۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی‌ونهم، شمارۀ 2 (1388)، ص13-30.
16. Beckner, Weldon. (2004). Ethics for educational leaders. Boston: PearsonEducation, Inc.
17. Bruno, Leo F.C & Lay, Eduardo G.E. (2008). Personal values and leadership effectiveness. Journal of Business Research 61, 678–683.
18. Fiddler, Craig R & van Haren, Barbara. (2009). A comparison of special Education administrations' and teachers' knowledge and application of ethics and professional standards. The journal of special education, Vol 43. No.3, 160-173.
19. Furman, Gail C. (2004). The ethic of community. Journal of Educational Administration; 42, 2, 215-235.
20. Hoogh, Annabel H.B. & Hartog Deane N. den. (2008). Ethical and despotic leadership, relationship with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. The leadership Quarterly.19, 297-311.
21. Kgail, Abraham & Morrison, Keith. (2006). Measuring and targeting internal conditions for school effectiveness in Free State of South Africa. Educational management administration and leadership. Vol 34 (1) 47- 68.
22. Koonmee, Kalayanee et.al. (2010). Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of Business Research 63, 20–26.
23. Langlois, Lyse & Lapointe, Claire. (2007). Ethical leadership in Canadian school organization, tensions and possibilities. Educational management, administration & leadership. Vol35 (2) 247–260.
24. Murphy, Joseph. (2002). Reculturing the Profession of Educational Leadership. Educational Administration Quarterly: Vol. 38, No. 2,176-191.
25. Norberg, Katarina & Johasson, Olof. (2007). Ethical Dilemmas of Swedish School Leaders Contrast and Common Themes. Educational Management, Administration & Leadership. Vol35 (2) 277-294.
26. Reineking, Holly T. (2007). Teacher Perception of Administrator Effectiveness via Displays of Nonverbal Communication Competence. Master of Arts thesis. Retrived from www.ProQuest.com.