پیش‌بینی اخلاق حرفه‌ای بر اساس تحول اخلاقی در کارکنان ستادی قوه قضاییه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روا نشناسی، دانشگاه تبریز و کارشناس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوۀ قضائیه.

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبرد دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران و رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوۀ قضائیه

3 دانشجوی دکتری روا نشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز و کارشناس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوۀ قضائیه

چکیده

اخلاق حرفه‌ای مقوله‌ای است که بسیاری از سازمان‌ها به آن توجه ویژه‌ای دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف پیش‌بنی میزان اخلاق حرفه‌ای کارکنان ستادی قوه‌ قضاییه بر اساس تحول اخلاقی آن‌ها انجام شده است. بدین منظور تعداد 219 کارمند با روش نمونه‌گیری تصادفی از بین جامعه کارکنان ستادی قوه قضاییه به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد دو پرسشنامه‌ی تحول اخلاقی ما (1981) طراحی شده است و پرسشنامه میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط کارکنان سازمان‌ها (مهدیون و رضائی، 1393) که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردارند را تکمیل نمایند. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها به وسیله‌ی ویرایش 22 نرم افزار تحلیل آماری SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که تحول اخلاقی قادر به پیش‌بینی 10 درصد از تغییرات اخلاق حرفه‌ای می‌باشد. این یافته‌ها نشان داد که با توجه نقش تحول اخلاقی در اخلاق حرفه‌ای، به منظور ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها می‌توان با استفاده از آموزش، تحول اخلاقی آن‌ها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


1. احمدی، فریدون؛ «ارزیابی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای سازمان‌های خدماتی»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، ۸ (۳)، 1393، ص35-42.
2. امیری، علی‌نقی و دیگران؛ «اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان»؛ مجلۀ معرفت اخلاقی، 1 (4)، 1389، ص137-159.
3. تقی‌زاده، هوشنگ و غلامرضا سلطانی فسقندیس؛ «تأثیر اخلاق کسب‌وکار بر مسؤولیت اجتماعی بنگاه»؛ ۵ (3-4)، ۱۳۸۹، ص94-104.
4. عزیزی شمامی، مصطفی؛ بررسی وضعیت رشد اخلاقی در جامعۀ دانشگاهی و غیردانشگاهی؛ پایان‌نامۀ کارشناسی علوم‌تربیتی، دانشگاه مازندران، 1386.
5. قاسم‌زاده، ابوالفضل و دیگران؛ «رابطۀ اخلاق حرفه‌ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی: نقش میانجی‌گر فرهنگ خدمتگزاری»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، ۹ (۲)، ۱۳۹۳، ص1-8.
6. قراملکی، احد فرامرز؛ اخلاق حرفه‌ای؛ چ4، قم: نشر مجنون، 1393.
7. کدیور، پروین؛ روان‌شناسی اخلاق، انتشارات آگاه، 1381.
8. مقیمی، محمد و مجید رمضان؛ پژوهشنامۀ مدیریت؛ تهران: انتشارات راهدان، 1390.
9. میرسلطانی، میرباقر؛ بررسی و مقایسۀ تحول اخلاقی نوجوانان بزهکار با نوجوانان عادی پسر و دختر؛ پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، 1383.
10. Blasi, A.: (1980), 'Bridging Moral Cognition and Moral Action: A Critical Review of the Literature', Psychological Bulletin 88, pp. 1-45.
11. Blasi, A. (1999) Moral understanding and the moral personality: The process of moral integration. In W. M. Kurtines & J. L. Gewirtz (Eds.) Moral for development: an introduction, pp. 229-253.
12. Emler. N ; Tarry. H ; James. A. S. (2007). Post-conventional moral reasoning and reputation. Journal of Research in Personality. Pages 76-89.
13. Fernando, A. C. (2009) Business Ethics: An Indian Perspective Pearson Education India, India.
14. Goolsby. Jerry R, Hunt Shelby D. (1992) Cognitive moral development and marketing. Journal of Marketing;56:55–68
15. Kohlberge. (1969). Stage and sequence. The cognitive–development approach to socialization. In D.A. coslin (ed) Handbook of socialization Theory and research.
16. McMahon Joan (2000) The Effects of Cognitive Moral Development and Reinforcement Contingencies on Ethical Decision Making Thesis submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree master of science.
17. Rest, J.R. (1986). Moral research methodology. In S. Modgil & C. Modgil (Eds.), Lawrence Kohlberg: Consensus and controversy (pp. 455-469). Philadelphia: The Falmer Press.
18. Trevino, L K.: (1986), 'Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model', Academy of Management Review 11 (3), pp. 611-617.
19. Vecchio, R. P.: (1981), 'An Individual Difference Interpreta- tion o£ the  onflicting Predictions Generated by Equit T Theory" and Expectancy Theory', Journal of Applied Psychology 66 (4), pp. 470-481.