ارزیابی هوش اخلاقی در افراد با تیپ شبانه‌روزیِ صبحگاهی و میانه و شامگاهی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی شناختی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه کردستان،‌ سنندج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی هوش اخلاقی در افراد با
تیپ شبانه‌روزیِ صبحگاهی و میانه و شامگاهی انجام گرفت. این تحقیق با رویکرد روش
شناسی
کمّی در قالب طرح علّی‌مقایسه
ای در سه گروه، افراد با
الگوهای صبحگاهی و میانه و شامگاهی بررسی شدند. نمونۀ پژوهش در مرحلۀ اول، شامل
230 دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد دختر و پسر 18 تا 32 ساله بود. 178 نفر با
استفاده از روش نمونه
گیری در دسترس و آزمون غربالگری
صبحگاهی‌شامگاهی و باتوجه‌به نمرۀ آن‌ها در پرسش‌نامۀ صبحگاهی‌شامگاهی انتخاب و در
سه گروه، تیپ صبحگاهی (66 نفر) و تیپ میانه (70) و تیپ شامگاهی ( 42 نفر) بررسی
شدند. از دو پرسش‌نامۀ صبحگاهی‌شامگاهی و پرسش‌نامۀ هوش اخلاقی، به‌عنوان ابزار
جمع‌آوری داده
ها استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از آزمون
تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین سه گروه، از نظر بخشش و هوش اخلاقی (نمره
کل) تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد که افراد صبحگاهی ازلحاظ بخشش و هوش
اخلاقی بالاتر از افرادِ با تیپ میانه و شامگاهی بودند. یافته
های
پژوهش وجود تفاوت بخشش و هوش اخلاقی بین سه گروه را تأیید کرد. به سه دلیل انتقال
و ترویج ارزش
های اخلاقی و فرهنگی، شکوفاکردن تواناییهای
فردی و اجتماعی و کمک به رشد شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری دانشجویان دارای اهمیت
است: 1. هوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که چارچوبی برای عملکرد صحیح انسان
ها
فراهم می‌آورد و به‌عنوان عامل پیش
بینی‌کنندۀ رفتار محسوب می‌شود؛
2. اخلاق
مندی به‌عنوان سرمایۀ راهبردی برای مجموعههای
انسانی مطرح است و پیش
شرط زندگی اجتماعی کارآمد را تشکیل میدهد؛3.دانشگاه از مجموعههای بسیار مهم انسانی در هر
جامعه است. بنابراین لازم است، پژوهش‌های بیشتری در این زمینه انجام بگیرد و
متغیرهای بیشتری که با این مؤلفه مرتبط هستند، از زوایای متفاوت بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها


. اسماعیلی‌طرزی،زهرا و دیگران؛ «رابطۀ هوش اخلاقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران»؛
فصلنامۀ اخلاق در علوم و فنّاوری،سال هشتم شماره1،
1391، ص70-84.##2. امانی، ملاحت و دیگران؛ «نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی بخشودگی دانشجویان»؛ دانش و 
پژوهش در روانشناسی کاربردی
،سال پانزدهم،
شماره 1، 1393، ص73-80. ##3. انصاری، محمداسماعیل و دیگران؛ «شخصیت‌های صبحی و بعدازظهری
کارکنان و تأثیر آن بر سرمایۀ روان‌شناختی سازمان بر
اساس مدل Fered lutans (مطالعۀ موردی: بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر
اصفهان»؛ مدیریت اطلاعات سلامت، سال نهم، شماره 2، 1391، ص233-244. ##4. بهرامی،
محمد‌امین و دیگران؛ «سطح هوش اخلاقی اعضای هیأت‌علمی
و کارکنان دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدصدوقی یزد»؛ مجلۀ ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی،
سال پنجم، 1391، ص75-88. ##5. جهانیان، رمضان و دیگران؛ «بررسی وضعیت هوش اخلاقی و
ابعاد و مؤلفه‌های آن در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خوارزمی)»؛
فصلنامۀ علوم رفتاری، 5(15)، 1392، ص55-72. ##6. رهافر، آرش و دیگران؛ «بررسی
ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ صبحگاهی‌شامگاهی(MEQ)»؛ دوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی دانشگاه شاهد، 2(8)، 1392، ص109-122. ##7.
سیادت، علی و دیگران؛ «رابطۀ بین هوش اخلاقی و رهبری تیمی در مدیران آموزشی و غیرآموزشی
از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان88-1387»؛ مدیریت سلامت،
12(36)، 1388، ص61-69. ##8. شیخی، سیامک و دیگران؛ «مقایسۀ شادی و رضایت از زندگی
در بین تیپ‌های شبانه‌روزی»؛
مجلۀ پزشکی ارومیه، 25(1)، 1393، ص12-20. ##9. ضیایی، مریم و دیگران؛ «رابطۀ نمرات
تیپ شبانه‌روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت
صبح و عصر»؛ فصلنامۀ تازه‌های علوم شناختی، 9(2)،
1386، ص47-53. ##10. عیسی‌زادگان، علی و دیگران؛
«بررسی رابطۀ بین تیپ‌های شبانه‌روزی (صبحی‌عصری) و اضطراب در دانشجویان»؛ مجلۀ پزشکی ارومیه،
22(2)، 1390، ص137-145. ##11. محمدی، صابر و دیگران؛ «ارتباط کیفیت خواب با سلامت
عمومی در پرستاران نوبت‌کار»؛ فصلنامۀ علمی‌تخصصی طب کار، 4(4)، 1391، ص8-13. ##12.
محمدامینی، زرار و دیگران؛ «رابطۀ هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسۀ
آن‌ها در دانش‌آموزان ممتاز و عادی»؛ مجلۀ دانش و
پژوهش در روان‌شناسی، 35، 1387، ص107-122. ##13.
محمودی، ناهیدالملوک و دیگران؛ «بررسی عوامل مؤثر بر ریسک‌پذیری دانشجویان»؛ جامعه‌شناسی کاربردی،
38(2)، 1389، ص35-56. ##14. Adan,
A. (2015). Chronotype. International Encyclopedia of the Social &
Behavioral Sciences, 2, 568-573. ##15. Barnes, C. M., Schaubroeck, J., Huth,
M. & Ghumman, S. (2011). Lack of sleep and unethical conduct. Organ. Behav.
Hum. Decis. Process.115, 169–180. ##16.
Baumeister, R. F. & Heatherton, T. F. (1996). Self-Regulation Failure: An
Overview. Psychol. Inq. Copyr, 7, 1–15. ##17. Baumeister, R. O. Y. F. (2002).
Yielding Impulsive to Temptation: Self-ontrol Purchasing, and Failure. J.
Consum. Res,
28, 670–676. ##18. Cavallera, G M. Giudici, S. (2008).
Morningness and eveningness personality: A survey in literature from 1995 up
till 2006. Personality and Individual Differences, 44, 3-21. ##19. Clarken R. (2009). Moral Intelligence
in the Schools. Paper presented at the annual meeting of the Michigan Academy
of Sciences, Arts and Letters Wayne State University, 1-9. ##20. Cousins, J. Bell, I. Bootzin, R.
(2015). Coffee-Related Insomnia. Coffee in Health and Disease Prevention,
457-464. ##21. Gino,
F., Schweitzer, M. E., Mead, N. L. & Ariely, D. (2011).Unable to resist
temptation: How self-control depletion promotes unethical behavior. Organ.
Behav. Hum. Decis. Process,
115, 191–203. ##22. Gunia, B., Barnes, C. & Sah, S.
(2014).The Morality of Larks and Owls: Unethical Behavior Depends on Chronotype
as Well as Time-of-Day. Psychol. Sci, 25, 2272–2274. ##23. Harrison, Y., & Horne, J. A.
(2000). The impact of sleep deprivation on decision making: A review. Journal
of Experimental Psychology – Applied, 6, 236–249. ##24. Harrison, Y., & Horne, J. A.
(1998). Sleep loss affects risk-taking. Journal of Sleep Research, 7(Suppl. 2),
113. ##25.
Hobson, J. A. (2005). Sleep is of the brain, by the brain and for the brain.
Nature, 437(7063), 1254–1256. ##26. Ingram, K. K., Ay, A., Kwon, S. B.,
Woods, K., Escobar, S., Gordon, M., ... & Jain, K. (2016). ##27. Molecular insights into chronotype and
time-of-day effects on decision-making. Scientific Reports, 6. ##28. Kaplan, S., & Berman, M. G. (2010).
Directed attention as a common resource for executive functioning and
self-regulation. Perspectives on Psychological Science, 5, 43–57. ##29. Killgore, W. D. (2007). Effects of
sleep deprivation and morningness-eveningness traits on risk-taking. Psychological
reports
, 100(2), 613-626. ##30. Killgore, W. D. S., Balkin, T. J.,
& Wesensten, N. J. (2006). Impaired decision making following 49 h of sleep
deprivation. Journal of Sleep Research, 15, 7–13. ##31. Kouchaki, M. Smith, I. (2013). The
Morning Morality Effect: The Influence of Time of Day on Unethical Behavior. Psychological
Science
, 28, 1-8. ##32. Kervran, C., Fatséas, M., Serre, F.,
Taillard, J., Beltran, V., Leboucher, J., ... & Auriacombe, M. (2015).
Association between morningness/eveningness, addiction severity and psychiatric
disorders among individuals with addictions. Psychiatry Research,
229(3), 1024-1030. ##33. Lim, J., & Dinges, D. F. (2010). A
meta-analysis of the impact of short-term sleep deprivation on cognitive
variables. Psychological Bulletin, 136, 375–389. ##34. Loureiro, F., & Garcia-Marques, T.
(2015). Morning or Evening person? Which type are you? Self-assessment of
chronotype. Personality and Individual Differences, 86, 168-171. ##35. Markham, G. McGlinchey, E. Hein, K.
Harvey, A. (2013). Morning versus Evening Circadian Tendencies: Suicidality and
Risk Propensity during the Transition to Adulthood. Yale Review Of
Undergraduate Research In Psychology, 43-51. ##36. Mongrain, V., Lavoie, S., Selmaoui, B.,
Paquet, J. & Dumont, M. (2004).Phase relationships between sleep-wake cycle
and underlying circadian rhythms in Morningness-Eveningness. J. Biol.
Rhythms
19,248–257. ##37. Muraven, M., Baumeister, R. F., &
Tice, D. M. (2000). Longitudinal improvement of self-regulation through
practice: Building self-control strength through repeated exercise. Journal of
Social Psychology, 139, 446–457. ##38. Nilsson, J. P., Soderstrom, M.,
Karlsson, A. U., Lekander, M., Akerstedt, T., Lindroth, N.E., et al. (2005).
Less effective executive functioning after one night’s sleep deprivation.
Journal of Sleep Research, 14, 1–6. ##39. Ponzi, D. Wilson, C. Maestripieri, D.
(2014). Eveningness is associated with higher Risk-Taking, independent of sex
and personality. Psychological Reports, 115(3), 932-947. ##40. Preckel, F., Lipnevich, A. A.,
Schneider, S., & Roberts, R. D. (2011). Chronotype, cognitive abilities,
and academic achievement: A meta-analytic investigation. Learning and
Individual Differences
, 21(5), 483-492. ##41. Saper, C. B., Scammell, T. E., &
Lu, J. (2005). Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms. Nature,
437, 1257–1263. ##42.
Schnyer, D. M., Zeithamova, D., & Williams, V. (2009). Decision-making
under conditions of sleep deprivation: Cognitive and neural consequences.
Military Psychology, 21, 36–45. ##43. Telzer, E. H., Fuligni, A. J.,
Lieberman, M. D., & Galván, A. (2013). The effects of poor quality sleep on
brain function and risk taking in adolescence. NeuroImage, 71, 275-283. ##44. Wagner D. barnes Ch.M. lim V.K.G.
ferris D.L. (2012). Lost Sleep and Cyberloafing: Evidence From the Laboratory
and a Daylight Saving Time Quasi-Experiment. Journal of Applied Psychology,
Advance online publication. doi: 10.1037/a0027557. ##45. Yoon, C., May, C. P., & Hasher, L.
(1999). Aging, circadian arousal patterns, and cognition.Cognition,
aging, and self-reports, 117-143.