مشکلات اخلاقی تبلیغ دین و راه‌های برون‌رفت از آن

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، قم

2 علوم قرآنی، تفسیر قرآن، مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره)، قم، قم.

چکیده

این پژوهش با اهدافی چون ارتقای سطح کیفی تبلیغ، آشنایی مبلّغ با دشواری‌های اخلاقی تبلیغ دین و راه‌های برون‌رفت از آن انجام شده است. بعضی از مهم‌ترین این دشواری‌ها، تبلیغ برای جنس مخالف، تبلیغ در مناطق سُنَی‌نشین و تبلیغ در مناطقی با تکثر فرهنگی مثل سربازخانه‌هاست. سؤال اصلی پژوهش این است که دشواری‌های اخلاقی تبلیغ دین و راه‌های برون‌رفت از آن کدام‌اند. در پاسخ به این سؤال این نتیجه به‌دست آمد که با رعایت اصول و ارزش‌های اخلاقی و دینی ازجمله عفت، عدالت، احسان، مخاطب‌شناسی، حفظ وحدت میان مذاهب اسلامی، پرهیز از فرقه‌گرایی و حزب‌گرایی، تکیه بر اصول مشترک و مردمی‌بودن، می‌توان مشکلات اخلاقی تبلیغ را از سر راه برداشت.
روش تحقیق در این پژوهش ازحیث گردآوری مطالب، کتابخانه‌ای و ازحیث تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، توصیفی‌تحلیلی است. همچنین، این تحقیق ازنظر اهداف آن، یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها