کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
کدهای اخلاقی کنشگری روحانیت در شبکه‌های اجتماعی

دوره 18، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 39-64

10.22081/jare.2023.64620.1772

سبحان نقدی پور؛ عبدالله عمادی