دوره و شماره: دوره 17، شماره 44 - شماره پیاپی 66، اسفند 1400، صفحه 1-214 (ویژه نامه اخلاق کنشگری روحانیت، به سفارش میز اخلاق از قطب اخلاق، خانواده وسبک زندگی)