نویسنده = ����������: ���������� ����. ������������ ����������: ���������� ����. ����������
اخلاق زیست محیطی

دوره 1، شماره 2.3، فروردین 1385، صفحه 60-74

نوشته: مایکل پی. نلسون نوشته: مایکل پی. نلسون؛ زهرا واعظی نژاد