فونت های مورد نیاز برای نگارش مقاله براساس شیوه نامه

لینک دانلود:

https://mega.nz/#!Nhd3SSTa!kDtZVerBDCI6pLypqNrThwiGtOi2u2q_rZQDdBdFInI