داوران

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آیین نامه داوری

 مقاله باید دارای یکی از ویژگی‌های ذیل است:

 

 الف( ارائه کننده نظریه و یا یافته جدید علمی؛

 

 ب) ارائه کننده تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛

 

 ج) ارائه کننده استدلال جدید برای یک نظریه؛

 

 

د( ارائه نقد جامع علمی یک نظریه.

 

 تبصره: ترجمه مقاله اگر همراه با نقد جامع علمی باشد می‌تواند در نشریه درج شود.

 

 نکات مهم در داوری مقالات :

 

 نوآوری مقاله باید احراز شود، از این رو، مقاله‌ای که دارای نوآوری یاد شده در تعریف

 

مقاله  نباشد، حذف می گردد و قوت سایر موارد برای او سودی ندارد.

 •  
 • نوآوری حق وتویی دارد اگر مقاله آن را نداشت حذف، و از ارزیابی مقاله صرف نظر می‌شود.
 •  
 •  
 • مقاله‌ای که نوآوری دارد سایر موارد امتیاز دهی موجود در فرم ارزیابی بررسی ‌می‌گردد.
 •  
 •  
 • مقاله‌ای که نوآوری قابل توجهی دارد اگر سایر موارد امتیاز دهی را نداشت برای اصلاح به نویسنده ارسال می‌شود
 •  
 •  
 • در فرم پیوست بالاترین امتیاز (30 امتیاز) به نوآوری مقاله داده می‌شود و نویسنده باید دست کم 20 امتیاز آن را کسب کند.
 •  
 •  
 • اولویت با مقالات نظری است.