اهداف و چشم انداز

اهداف

 

تولید و توسعۀ دانش در گسترۀ اخلاق؛ با اولویت اخلاق خانواده

 

ارایه و نقد مطالعات نظام‌مند اخلاق‌پژوهان حوزه و دانشگاه؛

 

مطالعات بین رشته‌ای و مضاف اخلاقی

 

توسعۀ روش‌شناسی اخلاق، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر؛

 

احیاء تراث در زمینۀ اخلاق؛

 

تولید و توسعه اخلاق کاربردی و حرفه‌ای.