تماس با ما

نشانی پستی: اصفهان،خیابان حافظ ، چهارراه کرمانی ،دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.

پست الکترونیک: akhlagh@dte.ir                

تلفن: (7603 داخلی)  4 ـ 32208001 (031)   دورنگار: 32208005 (031)                 کد پستی: 8146957571


CAPTCHA Image