اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد قطبی جشوقانی

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛ رییس میز تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن

a1111gmail.com
0000-0002-0076-1075

سردبیر

اصغر هادی

عضو هیئت علمی، گروه اخلاق اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

a.hadiisca.ac.ir
0000-0002-9820-4284

اعضای هیات تحریریه

سید حسن اسلامی اردکانی

استاد، گروه آموزشی دین پژوهی

eslamisrocketmail.com
0000-0003-1256-7189

مسعود آذربایجانی

فقه و اصول، روانشناسی، الهیات و معارف اسلامی دانشیار، گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

mazarbayejanirihu.ac.ir
0000-0002-6837-0230

مهدی حبیب اللهی

عضوهیات علمی دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

habibolahigmail.com
0000-0002-8411-101X

حسین دیبا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

hoseindibagmail.com
0000-0002-1594-7147

محمدرضا سالاری فر

عضو هیات علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

msalarifarrihu.ac.ir
0000-0002-4423-3880

مهدی علیزاده

رئیس پژوهشکده اخلاق و معنویت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

alizadeh111gmail.com
0000-0003-4494-1016

اصغر هادی

عضو هیات علمی، گروه اخلاق اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

a.hadiisca.ac.ir
0000-0002-9820-4284