نویسنده = ���������� ������������ ���� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کامپیوتر و مسؤولیّت اخلاقی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1388، صفحه 160-200

کَری گواِن کُلمَن ،؛ مهدی حبیب اللهی