ارائۀ الگوی آگاه‌سازی مخاطب برای برون‌رفت از فریب‌کاری رسانه (مبتنی بر محیط خانواده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خوراسگان، خوراسگان.ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ؛ خوراسگان،ایران

چکیده

 
 هدف این پژوهش، ارائۀ الگوی آگاه‌سازی مخاطب برای برون‌رفت از فریب‌کاری رسانه مبتنی بر محیط خانواده است. در عصر ارتباطات، دستیابی به مخاطبان و آگاه‌سازی مخاطب و اثرگذاری برآنان، از اهداف دست‌اندرکاران رسانه­های مختلف است. یکی از مهم‌ترین عناصر ارتباط با مخاطب، اثری است که رسانه بر او می­گذارد. با نگاهی به پیشینۀ تحقیق دربارۀ اثرگذاری رسانه‌ها و آگاه‌سازی مخاطب، به‌ویژه در محیط خانواده، برای برون‌رفت از فریب‌کاری رسانه می‌توان دریافت که اثرگذاری رسانه‌ها بر مخاطب همواره موردتوجه گردانندگان آن‌ها، اندیشمندان حوزۀ مطالعات رسانه‌ای و دولت بوده است. در واقع، متصدیان و متولیان رسانه‌ها همواره این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا رسانه‌ها می‌توانند تأثیری بر مخاطبان خود به‌ویژه در حوزۀ خانواده داشته باشند و آیا می‌توانند آن‌ها را در رسیدن به اهدافشان یاری کنند؟ روش تحقیق، کتابخانه‌ای و اسنادی و ابزار گردآوری اطلاعات، یادداشت‌برداری است. برای گردآوری اطلاعات، کتاب‌های نظری دربارۀ رسانه و مطالعات انتقادی، مقالات علمی‌ پژوهشی، تخصصی و ترجمۀ متون تخصصی بررسی و واکاوی شد.آنگاه با توجه به موضوع مقالۀ حاضر، زمینه‌ها و عوامل فریب‌کاری در رسانه، تحلیل و راه‌های برون‌رفت از آن، شناسایی شد. همچنین، اثرگذاری رسانه‌ها بر آگاه‌سازی مخاطب بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model Based on Informing the Audience in Order to Overcome the Deception of the Media based on the Family Environment

نویسندگان [English]

 • hossain soltanyan 1
 • faezeh taghipour 2
 • hamidreza paykari 3
1 Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Khorasgan Azad University, Khorasgan, Iran
2 ostad yar
3 ostad yar
چکیده [English]

The ultimate goal of this research is to provide a model. In this research, the relationship between informing the audience (moderating variable) in order to overcome deception (independent variable) media (dependent variable) in the field of family, in the age of communication, reaching the audience and informing the audience and influencing them. , is one of the goals of various media workers. One of the most important elements of communication with the audience is the effect that the media leaves on him. Looking at the background of the research on the impact of the media and informing the audience, especially in the family environment, in order to get out of the deception of the media, it can be seen that the impact of the media on the audience has always been the focus of their moderators, Is. and whether they can help them achieve their goals. The present study aims to qualitatively investigate the ways and effects of media deception in the family. The method of library and documentary research and the tool of information gathering is note-taking. In order to gather information, theoretical books about media and critical studies, scientific-research-specialized articles and translations of specialized texts are reviewed and analyzed. In the family environment, the analysis of the contexts and factors of deception in the media and the ways out of it and the impact of the media on informing the audience are examined and identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • media
 • deception
 • escape from deception
 • family
 • media literacy
 1. اجلالی، پرویز (1385)، درآمدی بر نظریۀ ارتباطات جمعی دنین مک‌کوئیل، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
 2. پستمن، نیل (1394)، زندگی در عیش، مردن در خوشی، ترجمۀ صادق طباطبایی، تهران: اطلاعات.
 3. تقی‌پور، فائزه (1393)، رسانه و فریب‌کاری، تحلیل زمینه‌ها و عوامل  فریب‌کاری در رسانه و راهکارهای برون‌رفت، اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 4. تقی‌پور، فائزه (1397)، «مطالعۀ کیفی شیوه‌های فریب‌کاری رسانه و آثار آن در خانواده»، فصلنامۀ علمی‌ترویجی اخلاق، ش31 (پیاپی53)، ص81-106.
 5. ساروخانی، باقر (1389)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: دیدار.
 6. ساعی، منصور (1389)، نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌ها و پدیدۀ شکاف هنجاری و ارزشی در نسل‌ها، تهران: انتشارات مؤسسۀ همشهری.
 7. شرفی، محمدرضا، (1379)، جوان و نیروی چهارم زندگی، تهران: سروش.
 8. صبری، حمید (1386)، آشنایی با دانش ارتباطات، تبریز: هماذر.
 9. گیویان، عبدالله و سروری‌زرگری، محمد (1388)، «بازنمایی ایران در سینمای هالیوود»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ2، ش8 ، ص38-69.
 10. معتمدنژاد، سید محمد (1380)، نظریه‌های ارتباطات، چ10، تهران: دانشگاه تهران.
 11. معینی‌فر، حسین (1388)، «بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه: مطالعه موردی صفحۀ حوادث روزنامۀ همشهری»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ2، ش7، ص120-135.
 12. موسوی خمینی، سید روح‌الله (1369)، صحیفۀ نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 13. مهدی‌زاده، سید محمد (1393)، نظریه‌های رسانه؛ دیدگاه‌ها و مطالعات رایج، تهران : انتشارات همشهری.
 14. نایبی، حمیدرضا (1396)، «مردم به این چهار دلیل اخبار جعلی را باور می‌کنند»، تاریخ بازبینی: 26/8/1396، دسترسی در:

 www.shabakeh-mag-network/7300 

 1. نیک‌نشان، شقایق، رضاعلی نوروزی و احمدرضا نصراصفهانی (1389)، «تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی»، فصلنامۀ علمی‌پژوهشی روش‌شناسی علوم‌انسانی، سال16، ش62، ص96-124.