اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرسول احمدیان

فقه و حقوق اسلامی رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

r.ahmadianchmail.ir
0000-0001-6652-6740

سردبیر

اصغر هادی

عضو هیئت علمی، گروه اخلاق اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

a.hadiisca.ac.ir
0000-0002-9820-4284

دبیر تحریریه

سعید خانی

پژوهشکده الهیات و خانواده

saeedkhani.1387gmail.com

اعضای هیات تحریریه

مسعود آذربایجانی

فقه و اصول، روانشناسی، الهیات و معارف اسلامی دانشیار، گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

mazarbayejanirihu.ac.ir
0000-0002-6837-0230

مهدی حبیب اللهی

عضوهیات علمی دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

habibolahigmail.com
0000-0002-8411-101X

حسین دیبا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

hoseindibagmail.com
0000-0002-1594-7147

محمدرضا سالاری فر

عضو هیات علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

msalarifarrihu.ac.ir
0000-0002-4423-3880

محمدمهدی صفورائی پاریزی

مدیر گروه روانشناسی/ مجتمع اموزش عالی علوم انسانی / جامعه المصطفی العالمیه/ قم ایران

safurayigmail.com
0000-0002-0522-2310

مهدی علیزاده

رئیس پژوهشکده اخلاق و معنویت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

alizadeh111gmail.com
0000-0003-4494-1016

اصغر هادی

عضو هیات علمی، گروه اخلاق اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

a.hadiisca.ac.ir
0000-0002-9820-4284

کارشناس نشریه

مجتبی مهدیان

پژوهشکده الهیات و خانواده

mojtabamahdian62gmail.com
09132137921

ویراستار

مریم شیرانی

پژوهشکده الهیات و خانواده

maryam0shiraniyahoo.com

ویراستار انگلیسی

مهدی حبیب الهی

پژوهشکده الهیات و خانواده

habibolahigmail.com

صفحه آرا

فاطمه رجبی

پژوهشکده الهیات و خانواده

afrajabi135gmail.com