فراخوان عمومی ویژه نامه روان شناسی اخلاق 1400

هو المحبوب

ویژه نامه روان‌شناسی اخلاق

 • فصلنامه اخلاق در صدد است یکی از شماره‌های خود در سال 1400 را به موضوع روان‌شناسی اخلاق اختصاص دهد.
 • به مقالات ارسالی پس از تأیید داوران و هیئت تحریریه، حق الزحمه 15.000.000 تا 20.000.000 ریال بر اساس کیفیت مقاله پرداخت خواهد شد.
 • فصلنامه در رتبه علمی ترویجی است و مقاله‌های پذیرفته شده از امتیاز نشریات علمی ترویجی وزرات علوم برخوردار است.
 • از آن جا که فصلنامه در آستانه دریافت رتبه علمی‌پژوهشی است سطح مقالات ارسالی باید در اندازه علمی پژوهشی باشد. در صورت موفقیت فصلنامه اخلاق در اخذ مجوز علمی پژوهشی، مقالات پذیرفته شده از امتیاز مقالات در  رتبه علمی پژوهشی  بهرمند خواهد شد.
 • داوری مقالات از سوی داوران تایید شده فصلنامه اخلاق است و پذیرش نهایی بر اساس رأی هیئت تحریریه فصلنامه می باشد.
 • فرآیند جذب و داوری و پذیرش مقالات صرفاّ از سوی سامانه فصلنامه اخلاق انجام خواهد شد.
 • مهلت ارسال مقالات 10 دی ماه 1400 است.
 • نشانی درگاه فصلنامه http://akhlagh.morsalat.ir و شماره تماس 031322088003 داخلی 7651

مقالات ارسالی، زیر موضوع و زیر شاخه یکی از موضوعات و شاخه‌های ذیل قرار گیرد:

 

 • تعریف روان شناسی اخلاق؛
 • فواید و کاربردهای روان شناسی اخلاق؛
 • ضعف اخلاقی در تبیین‌های روان شناختی؛
 • اخلاق و جنسیت؛
 • اختیار و آزادی عمل از مفروضات روان‌شناختی و مهم در اخلاق
 • دیگر گرایی از مفروضات روان‌شناختی در اخلاق
 • تربیت اخلاقی در دیدگاه‌های روان‌شناختی
 • رشد اخلاقی در روان‌شناسی (moral development)؛
 • تحلیل‌های روان‌شناختی مفاهیم اخلاقی از جمله:
  • قضاوت اخلاقی (moral judgment)؛
  • استدلال اخلاقی (moral reasoning)؛
  • حساسیت اخلاقی (moral sensitivity)؛
  • مسئولیت اخلاقی (moral responsibility)؛
  • انگیزه اخلاقی (moral motivation)؛
  • هویت اخلاقی (moral identity)؛
  • عمل اخلاقی (moral action)؛
  • تنوع اخلاقی(moral diversity)؛
  • شخصیت اخلاقی(moral character)؛
  • احساس اخلاقی(moral emotion)؛
  • اختلاف و ناسازگاری اخلاقی (moral disagreement)؛
  • ضعف اخلاقی (moral weakness)؛
  • شرارت اخلاقی