کلیدواژه‌ها = دانشجویان
رابطۀ ساده و چندگانۀ سلامت روانی و سبکهای دلبستگی با نگرش مذهبی دانشجویان

دوره 12، شماره 46، اسفند 1395، صفحه 135-153

10.22081/jare.2017.45023.

عماد روشن قیاس؛ محمدمهدی بابائی منقاری؛ علی مهدوی؛ علی خالق خواه


تأثیر آموزش معنویت درمانی بر سازگاری اجتماعی در دانشجویان

دوره 11، شماره 39، خرداد 1394، صفحه 180-200

جهانگیر کرمی؛ مرضیه پیری کامرانی