مٰؤلفه های اخلاق کاربردی در تربیت دانشجوی منتظرمبتنی بر آرمان شهر مهدوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان،تهران، ایران

10.22081/jare.2024.68556.1892

چکیده

از جمله دغدغه ها و راه کارهای تقویت و توان مندی نظام دانشگاهی درجامعه اسلامی، تبیین مهندسی اخلاق وتحقق حرکت عملی به سوی آن دردانشجوی بایسته و تربیت یافته مهدوی و مطابق با آرمان شهر الهی است. عوامل مختلفی می توانند در تحقق بقا و تداوم این مسأله ایفای نقش نموده و جامعه دانشگاهی را برای زمینه سازی و تبلور حقیقی این هدف یاری رسانده و آماده نمایند. در آرمان شهر مهدوی برخورداری از مهندسی اخلاق پایدار ومطلوب اسلامی ازمعدود مفاهیمی است که مورد توجه و تأکید خاص قرار گرفته است و تأمین کننده منافع و مصالح اعضای آن و موجب اسقرار نظم و امنیت اجتماعی و توسعه عدالت فردی و اجتماعی است. باور به حقیقت این موضوع، می تواند مردم را حول محور خود جمع کند و برای دست یابی به هدفی یکپارچه گرد هم آورده و به آنان هویت واحد دهد و به دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت گرداند و ارتباطات اجتماعی را در جامعه علمی و دانشگاهی تحکیم بخشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بررویکردکاربردی و باهدف نشان دادن امکان تحقق و ایجاد مهندسی اخلاق اسلامی دردانشجوی ایده آل و بایسته مهدوی و در ساحت نظام اجتماعی جامعه منتظر و عصر غیبت به تبیین پتانسیل و ظرفیت اندیشه مهدویت در تقویت و تحکیم این رویکرد براساس برنامه ها وآموزه های آرمان شهر الهی و معنوی آن پرداخته ایم .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elements of practical ethics in the education of the waiting student based on the ideal of Mahdavi city

نویسنده [English]

 • sayyed mahdi soltanirenani
Assistant Professor, Department of Theological Education, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Among the concerns and solutions to strengthen and empower the university system in the Islamic society, is the explanation of the components of practical ethics for the education of a Mahdavi student and in accordance with the ideal of the divine city. Various factors can play a role in realizing the survival and continuation of this issue and help and prepare the academic community for the real crystallization of this goal.In Mahdavi's dream city, the possession of stable, practical, desirable and ideal Islamic morality is one of the few concepts that has been given special attention and emphasis, and it provides the interests and interests of its members and causes the establishment of social order and security and the development of individual and social justice. Believing in the truth of this issue can gather people around its axis and bring them together to achieve a unified goal and give them a single identity, and then strengthen social power and consolidate social connections in the scientific and academic community. this article with a descriptive-analytical method and based on a practical approach, with the aim of showing the possibility of realizing and creating a desirable moral and Islamic society and educating the ideal and necessary Mahdavi student in the field of the social system of the waiting society and the age of absence, to explain the potential and capacity of Mahdavi thought in We have strengthened and consolidated this approach based on the programs and teachings of its divine and spiritual utopia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Applied ethics
 • Mahdaviism
 • Mahdavi Utopia
 • Mantazer University
 • Mantazer student
 • social relations
 1.  

  منابع

  1. قرآن کریم.
  2. ابراهیمی، عبدالله (1391)، «ارزش‌های اجتماعی در آرمان‌شهر رضوی»، در: مجموعهمقالات دهمین جشنوارۀ بینالمللی امامرضا(ع)، مشهد: امید مهر.
  3. ابن ابی‌الحدید (1387ق)، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  4. اربلی، علی بن عیسی بن ابی‌الفتح (1405ق)، کشف الغمه فی معرفة الائمه علیهم السلام، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الاضواء.
  5. باتامور، توماس برتون (1372)، جامعهشناسی سیاسی، ترجمۀ منوچهر صبوری کاشانی، چ3، تهران: کیهان.
  6. برقی، ابی‌جعفر احمد بن خالد (1416ق)، المحاسن، تحقیق سیدمهدی رجائی، چ2، قم: المجمع‏ العالمی لأهل البیت(ع).
  7. حر عاملی، محمدبن حسن (1412ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسة آل البیت.
  8. دیلمی، حسن بن ابی‌الحسن (1412ق)، ارشاد القلوب، قم: نشر رضی.
  9. ذوعلم، علی (1379)، انقلاب و ارزشها، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  10. سلطانی رنانی، سیدمهدی (1386)، «مؤلفه‌های قرآنی اتحاد ملی و انسجام اسلامی در آرمان‏شهر مهدوی»، فصلنامۀ انتظار موعود، س7، ش23، ص65-82.
  11. سیدمرتضی، علم‌الهدی(1422ق)، تنزیه الانبیاء، تحقیق فارسی حسون کریم، قم: بوستان کتاب.
  12. شریفی، احمد حسین (1397)، آیین زندگی (اخلاق کاربردی)، ویراست دوم، چ160، قم: معارف.
  13. شیخ صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (1376)، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  14. شیخ صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (بی‌تا)، معانی الاخبار، قم: جامعۀ مدرسین.
  15. صافی گلپایگانی، لطف‌الله (1377)، گفتمان مهدویت، قم: انتشارات مسجد مقدس جمکران.
  16. صافی گلپایگانی، لطف‌الله (1421ق)، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، قم: مؤسسۀ حضرت معصومه.
  17. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة اعلمی للمطبوعات.
  18. طبرسی، فضل بن حسن (1392ق)، مکارم الاخلاق، الطبعة الثانیة، قم: منشورات الشریف الرضی.
  19. طبرسی، فضل بن حسن (1415ق)، مجمع البیان فی علوم القرآن، بیروت: مؤسسة اعلمی للمطبوعات.
  20. طوسی محمد بن حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
  21. فیض کاشانی، محمدمحسن (1371)، نوادر الاخبار فی ما یتعلق بأصول الدین، تحقیق مهدی انصاری قمی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  22. قمی، علی بن ابراهیم (1387ق)، تفسیر قمی، نجف اشرف: مطبعة النجف.
  23. کلینی، محمدبن یعقوب (1362)، الکافی فی الاصول، تهران: مکتبة الاسلامیة.
  24. کورانی، علی (1411ق)، معجم الاحادیث الامام المهدی، قم: مؤسسۀ معارف اسلامی.
  25. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء.
  26. محرابی، علیرضا (1387)، بررسی و تبیین مبانی و مؤلفههای انسجام ملی، تهران: پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک.
  27. محصص، مرضیه (1392)، «مهندسی اخلاق اسلامی بر مبنای آموزه‌های نهج البلاغه»، فصلنامۀ پژوهشهای اجتماعی اسلامی، س19، ش4 (پیاپی99)، ص41-59.
  28. مطهری، مرتضی (1377)، آشنایی با قرآن، تهران: صدرا.
  29. مطهری، مرتضی (1380)، قیام و انقلاب مهدی علیهالسلام، چ22، قم: صدرا.
  30. معرفت، محمدهادی (1379)، «مبانی اخلاق در قرآن»، مجلۀ اندیشۀ حوزه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، س5، ش22، ص4-52.
  31. مکارم شیرازی، ناصر (1373)، تفسیر نمونه، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی هدف.
  32. مکارم شیرازی، ناصر (1388)، پیام قرآن، چ10، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
  33. ملکی راد، محمود (1398)، نقش انتظار در تعالی خانواده، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  34. ملکی راد، محمود و مجتبی گودرزی (1396)، «کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت»، فصلنامۀ اسلام و مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، س5، ش2 (پیاپی18)، ص6-۳۱.
  35. موسوی خمینی، سیدمصطفی (1362)، تفسیر القرآن الکریم، تحقیق محمد سجادی اصفهانی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  36. نوری، میرزاحسین ( 1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چ2، قم: مؤسسة آل البیت.

   

دوره 19، شماره 5 - شماره پیاپی 74
پنجمین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
اسفند 1402
صفحه 121-144
 • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1402