دوره و شماره: دوره 19، شماره 5 - شماره پیاپی 74، اسفند 1402، صفحه 1-184 (پنجمین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی ) 

مقاله پژوهشی

تأثیرپذیری اخلاق و رفتار انسان از تغذیه( بر اساس آیات و روایات)

صفحه 11-35

10.22081/jare.2024.68580.1894

صمد بهروز؛ عمران عباسپور؛ سید ضیاء الدین علیانسب


شماره‌های پیشین نشریه

پنجمین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
چهارمین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
سومین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
دومین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی