دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1396، صفحه 1-246