دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، آذر 1394 
واکاوی اصول و روش‌های تربیت اخلاقی از منظر علامه محمدتقی جعفری

صفحه 83-107

10.22081/jare.2017.44798.

حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ مریم واحدی؛ فریده غریبی ممسنی؛ رضا صالحی