دوره و شماره: دوره 15، شماره 36 - شماره پیاپی 58، اسفند 1398، صفحه 1-166 

مقاله پژوهشی

اخلاق مناظره علمی در سیره امام رضا (ع)

صفحه 11-39

10.22081/jare.2020.54622.1403

وحید دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی علیزاده