دوره و شماره: دوره 2، شماره 5.6، زمستان 1385 
4. حکومت اخلاق

صفحه 138-207

محمد نصر اصفهانی؛ سمیرا حسینی


5. تأملی در «خُلق عظیم»

صفحه 208-228

جعفر شانظری؛ جعفر شانظری