دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 1-213