دوره و شماره: دوره 18، شماره 47 - شماره پیاپی 69، آذر 1401، صفحه 1-209 (بامحوریت جامعه شناسی اخلاق) 

مقاله پژوهشی

بحران اخلاقی از دیدگاه شهروندان تهرانی

صفحه 11-69

10.22081/jare.2023.65097.1783

فریبرز بیات؛ سید محمد صادق مهدوی؛ باقر ساروخانی


شماره‌های پیشین نشریه

اولین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
بامحوریت جامعه شناسی اخلاق
بامحوریت اخلاق‌کنشگری روحانیت(2) به سفارش‌میز اخلاق ‌از قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی