دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، خرداد 1394 
تحلیلی بر تزکیه و تهذیب نفس در اندیشه تربیت اخلاقی امام‌خمینی

صفحه 9-37

حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضا صالحی ورزنه؛ فریده غریبی ممسنی؛ مریم واحدی